Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

Tóm tắt một số lệnh được dùng trong lab về multicast.

Configuring IP Multicast Routing
To enable IP multicast routing, use the following command in Global mode:
Router(config)# ip multicast-routing
Disabling IP Multicast Routing
Router(config)# no ip multicast-routing
Enabling PIM on an Interface
Khi cho phép PIM chạy trên một interface, IGMP sẽ được enable cũng trên interface đó.
Router(config-if)# ip pim dense-mode
Router(config-if)# ip pim sparse-mode

Có thể thiết lập chế độ sparse-dense-mode

Router(config-if)# ip pim sparse-dense-mode
Disabling PIM on an Interface
Router(config-if) no ip pim sparse-mode
Router(config-if) no ip pim dense-mode
Router(config-if) no ip pim sparse-dense-mode
Configuring the Rendezvous Point
Router(config-if) ip pim rp-address [ip address]
Để cấu hình theo cơ chế tự động:
Router(config)# ip pim send-rp-announce [interface] scope 11 group-list 1
Router(config)# access-list 1 permit 239.0.0.0 0.255.255.255
Adding a Router to a Multicast Group
Router(config-if)# ip igmp join-group 225.01.02.112
Chú ý là khi này router sẽ không hoạt động ở fast-switching nữa.
Configuring a Router to Be a Static Multicast Group Member
Router(config-if)# ip igmp static-group 225.01.02.112
Restricting Access to a Multicast Group
Router(config-if)# ip igmp access-group [access-list-number]
Changing the IGMP Version
Mặc định là version 2, có thể đổi lại thành version 1:
Router(config-if)# ip igmp version 1

0 nhận xét:

Đăng nhận xét