Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Giao thức (protocol) mạng là gì?

Tập hợp tất cả các quy tắc, quy ước để đảm bảo cho các máy tính trên mạng có thể giao tiếp với nhau gọi là giao thức. Như vậy các máy trên mạng muốn giao tiếp với nhau thì phải có chung một giao thức. Vai trò của giao thức là quan trọng, không thể thiếu.

Ví dụ một số giao thức như: TCP/IP, SPX/IPX, v.v...

Các dạng liên kết:
_Giao thức hướng kết nối và giao thức không kết nối
(Connectionless & Connection- Oriented protocols)
_Giao thức có khả năng định tuyến và giao thức không có khả
năng định tuyến (Routable & non - Routable protocols)

* Giao thức hướng kết nối và giao thức không kết nối
•Đặc điểm của giao thức không kết nối:
a. Không kiểm soát đường truyền
b. Dữ liệu không bảo đảm đến được nơi nhận
c. Dữ liệu thường dưới dạng datagrams
Ví dụ: giao thức UDP của TCP/IP
•Đặc điểm của giao thức hướng kết nối:
a. Ngược lại với giao thức không kết nối , kiểm soát được đường truyền
b. Dữ liệu truyền đi tuần tự, nếu nhận thành công thì nơi nhận phải gởi tín hiệu ACK (ACKnowledge)
Ví dụ: các giao thức TCP, SPX

* Giao thức có khả năng định tuyến và giao thức không có khả năng
định tuyến
•Giao thức có khả năng định tuyến
Là các giao thức cho phép đi qua các thiết bị liên mạng như Router để xây dựng các mạng lớn có qui mô lớn hơn
Ví dụ, các giao thức có khả năng định tuyến là: TCP/IP, SPX/IPX
•Giao thức không có khả năng định tuyến
Ngược với giao thức có khả năng định tuyến, các giao thức này không cho phép đi qua các thiết bị liên mạng như Router để xây dựng các mạng lớn.
Ví dụ về giao thức không có khả năng định tuyến là : NETBEUI

*Hiện có 3 loại giao thức thường hay sử dụng:

TCP/IP
SPX/IPX (Novell Netware)
Microsoft Network

0 nhận xét:

Đăng nhận xét