Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Lab CCNA – Hướng dẫn Cấu hình Frame Relay trên Packet Tracer

1.Mô hình bài lab như sau:


Router FrameRelaysw được cấu hình trở thành một frame relay switch.

2. Cấu hình

Thực hiện trên router R1:
- Cấu hình hostname, ip :


Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname R1
R1(config)#int loop 0
R1(config-if)#ip add 113.0.0.115 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#int s 0/0
R1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#exit
R1(config)#router rip
R1(config-router)#net 192.168.1.0
R1(config-router)#net 113.0.0.0
R1(config-router)#exit

-Cấu hinh frame-relay

R1(config)#int s0/0
R1(config-if)#encapsulation frame-relay //Sử dụng giao thức đóng gói
R1(config-if)#frame-relay lmi-type ansi //Cấu hình kiểu của LMI là ANSI
R1(config-if)#end


Thực hiện trên router R2:
- Cấu hình hostname, ip :
Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname R2
R2(config)#int loop 0
R2(config-if)#ip add 113.0.0.115 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#int s 0/0
R2(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#exit
R2(config)#router rip
R2(config-router)#net 192.168.1.0
R2(config-router)#net 113.0.0.0
exit

-Cấu hinh frame-relay
R2(config)#int s0/0
R2(config-if)#encapsulation frame-relay //Sử dụng giao thức đóng gói
R2(config-if)#frame-relay lmi-type ansi //Cấu hình kiểu của LMI là ANSI
R2(config-if)#end

Thực hiện trên router FrameRelaysw:

Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname FrameRelaysw
FrameRelaysw(config)#frame-relay switching //Cấu hình cho router trở thành một Frame Relay Switch
FrameRelaysw(config)#int s0/0
FrameRelaysw(config-if)#encapsulation frame-relay
FrameRelaysw(config-if)#frame-relay lmi-type ansi
FrameRelaysw(config-if)#frame-relay intf-type dce
FrameRelaysw(config-if)#clock rate 64000
FrameRelaysw(config-if)#frame-relay route 100 int s0/1 200 //bất kỳ một frame relay traffic nào có DLCI là 100 đến interface serial0/0 của router sẽ được gửi ra interface serial0/1 với DLCI là 200.


FrameRelaysw(config-if)#no shut
FrameRelaysw(config)#int s0/1
FrameRelaysw(config-if)#encapsulation frame-relay
FrameRelaysw(config-if)#frame-relay lmi-type ansi
FrameRelaysw(config-if)#frame-relay intf-type dce
FrameRelaysw(config-if)#clock rate 64000
FrameRelaysw(config-if)#frame-relay route 200 int s0/0 100 //bất kỳ một frame relay traffic nào có DLCI là 100 đến interface serial0/0 của router sẽ được gửi ra interface serial0/1 với DLCI là 200.


FrameRelaysw(config-if)#no shut


3.Kết quả:

Các router R1, R2 đã học đươc network của nhau, các mạng đã có thể liên lạc với nhau.
Ping từ R1 đến loopback trên R2 thành công!!Ping từ R2 đến loopback trên R1 thành công!!Một số lệnh kiểm tra cấu hình :

- show frame-relay pvc //kiểm tra hoạt động của frame relay switch

- show frame lmi //kiểm tra tình trạng của LMI giữa router FrameRelaysw và hai router R1,R2

-show frame-relay route //kiểm tra các frame relay route trên router FrameRelaysw

-show frame-relay map //kiểm tra map địa chỉ IP đầu xa của PVC với DLCI của interface đầu gần

---
Good luck!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét