Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Hướng dẫn Cấu hình DHCP Server trên router Cisco

1.Giới thiệu giao thức DHCP:
- Dịch vụ DHCP làm giảm bớt công việc quản trị mạng thông qua việc hạn chế bớt công việc gán hoặc thay đổi địa chỉ IP cho các clients. DHCP cũng lấy lại những địa chỉ IP không còn được sử dụng nếu thời hạn thuê bao IP của các clients đã hết hạn và không được đăng ký mới trở lại. Những địa chỉ này sau đó có thể cấp phát cho các clients khác. DHCP cũng dễ dàng đánh số lại nếu ISP có sự thay đổi.
-Quá trình cấp phát IP cho client được thực hiện qua các bước sau:


1.Client phải được cấu hình ở chể độ nhận ip động từ DHCP server, đầu tiên Client sẽ gởi gói DHCPDISCOVER dưới dạng broadcast trên mạng của mình để yêu cầu DHCP server cấp phát IP
2.DHCP server khi nhận được gói DHCPDISCOVER sẽ tìm 1 ip chưa được sử dụng trong range IP cấp phát của mình để cấp phát cho Client thông qua gói DHCPOFFER gởi unicast
3.Client khi nhận được DHCPOFFER sẽ đánh giá tất cả các DHCPOFFER nhận được trong trường hợp có nhiều DHCP Server và sẽ yêu cầu một trong những DHCP cấp phát IP này cho mình thông qua gói DHCPREQUEST (thông thường Client sẽ gởi yêu cầu này đến DHCP Server nhận được DHCPOFFER đầu tiên)
4.DHCP server đồng ý cấp IP cho client thông qua gói unicast DHCPACK

-Bốn yếu tố cơ bản mà 1 DHCP thông thường cấp phát cho Client
IP address
• Gateway
Subnet mask
DNS server

II. Mô hình


Cấu hình DHCP Server trên Router Cisco

III. Mục tiêu của bài lab
1. Cấu hình khởi tạo cho các thiết bị mạng, cấu hình các interface của router


  • Đặt tên thiết bị.

  • Cấu hình banner motd

  • Cấu hình password cho console, telnet, Privileged, enable password, mã hóa mật khẩu file cấu hình.

  • Cấu hình địa chỉ IP

  • Cấu hình description

  • Cấu hình enable các interface


2. Cấu hình DHCP Server.
3. Đứng trên Client xin cấp phát địa chỉ IP từ DHCP Server, và kiểm tra ping từ máy Client BKNP-WRK-01 tới máy Client BKNP-WRK-02
4. Đứng trên DHCP Server kiểm tra những IP đã được cấp phát.

IV. Cấu hình chi tiết

*Cấu hình trên R1
- Cấu hình đặt tên thiết bị
 

Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R1
R1(config)#
- Cấu hình Banner motd
 

R1(config)#banner motd "BACHKHOA-NPOWER"
- Cấu hình console
 

R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#loggin synchronous
R1(config-line)#exit
- Cấu hình telnet
 

R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
- Cấu hình password privileged
 

R1(config)#enable secret bachkhoa-npower
- Cấu hình enable password
 

R1(config)#enable password cisco123
- Cấu hình mã hóa mật khẩu trong file cấu hình
 

R1(config)#service password-encryption
- Cấu hình các interface của route
 

R1(config)#interface fastEthernet 0/0 
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 
R1(config-if)#description "R1 Connection to SW1" 
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#exit
2. Cấu hình DHCP Server.
 

R1(config)#ip dhcp pool BKNP
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1 
R1(dhcp-config)#dns-server 208.67.222.222
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
R1(config)#exit
R1#
3. Đứng trên Client xin cấp phát địa chỉ IP từ DHCP Server, và kiểm tra ping từ máy Client BKNP-WRK-01 tới máy Client BKNP-WRK-02
*Đứng trên máy Client: BKN-WRK-01
- Nhấp chuột phải vào My Network Places -> chọn Properties- Nhấp chuột phải chọn Local Area Connection -> chọn Properties- Chọn “Internet Protocol (TCP/IP)” -> chọn Properties- Tại “Internet Protocol (TCP/IP)” -> chọn “Obtain an IP address automatically” và “Obtain DNS server address automatically” -> chọn OK


- Vào Start -> chọn Run -> gõ CMD -> chọn OK
- Gõ lệnh: ipconfig /release và lệnh ipconfig /renew
- IP được cấp phát là: 192.168.1.12

*Đứng trên máy Client: BKN-WRK-02
- Nhấp chuột phải vào My Network Places -> chọn Properties- Nhấp chuột phải chọn Local Area Connection -> chọn Properties- Chọn “Internet Protocol (TCP/IP)” -> chọn Properties- Tại “Internet Protocol (TCP/IP)” -> chọn “Obtain an IP address automatically” và “Obtain DNS server address automatically” -> chọn OK- Vào Start -> chọn Run -> gõ CMD -> chọn OK
- Gõ lệnh: ipconfig /release và lệnh ipconfig /renew- IP được cấp phát là: 192.168.1.13

- Kiểm tra ping từ máy client BKNP-WRK-02 tới máy client BKNP-WRK-01
 - Kiểm tra ping từ máy client BKNP-WRK-01 tới máy client BKNP-WRK-02
 4. Đứng trên R1 (DHCP Server) kiểm tra những IP đã được cấp phát.


  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét