Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Dùng DOM đọc file XML biểu biễn trên JTree

Chương trình java sau đây ứng dụng mô hình DOM để duyệt qua 1 văn bản XML sau đó hiển thị lên JTree.package dom.swing;

import java.awt.BorderLayout;

import java.awt.Dimension;

import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.event.ActionListener;

import java.util.ArrayList;

import javax.swing.JFileChooser;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JMenu;

import javax.swing.JMenuBar;

import javax.swing.JMenuItem;

import javax.swing.JScrollPane;

import javax.swing.JSplitPane;

import javax.swing.JTextArea;

import javax.swing.JTree;

import javax.swing.event.TreeSelectionEvent;

import javax.swing.event.TreeSelectionListener;

import javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode;

import javax.swing.tree.DefaultTreeModel;

 

import org.apache.xerces.parsers.DOMParser;

import org.w3c.dom.Attr;

import org.w3c.dom.Document;

import org.w3c.dom.Node;

import org.w3c.dom.NodeList;

 

public class ParseTree extends JFrame implements TreeSelectionListener, ActionListener{

private static final long serialVersionUID = 1L;

private DefaultMutableTreeNode root;

private DefaultTreeModel model;

private JTree tree;

private JTextArea taContent;

 

private JMenuBar menubar;

private JMenu menuFile;

private JMenuItem itemOpen,itemExit;

public ParseTree(){

super(“Parser Tree”);

setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

setSize(700,500);

 

menubar=new JMenuBar();

menuFile=new JMenu(“File”);

itemOpen=new JMenuItem(“Open”);itemExit=new JMenuItem(“Exit”);

this.setJMenuBar(menubar);

menubar.add(menuFile);

menuFile.add(itemOpen);menuFile.addSeparator();

menuFile.add(itemExit);

itemOpen.addActionListener(this);

itemExit.addActionListener(this);

 

root=new DefaultMutableTreeNode(“XML Document”);

model=new DefaultTreeModel(root);

tree=new JTree(model);

tree.addTreeSelectionListener(this);

 

taContent=new JTextArea();

taContent.setEditable(false);

JScrollPane xxx=new JScrollPane(taContent);

 

JScrollPane sp=new JScrollPane(tree);

sp.setPreferredSize(new Dimension(300,300));

 

JSplitPane spl=new JSplitPane(JSplitPane.HORIZONTAL_SPLIT,sp,xxx);

this.add(spl,BorderLayout.CENTER);

}

 

void buildtree(String uri){

try {

DOMParser parser=new DOMParser();

parser.parse(uri);

Document doc=parser.getDocument();

 

addNode(doc,root);

catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

void addNode(Node xmlNode,DefaultMutableTreeNode treeNode){

if(xmlNode==null)

return;

int type=xmlNode.getNodeType();

MyNode mn=null;

switch (type) {

case Node.DOCUMENT_NODE:{

mn=new MyNode(“xml”,“”,null);

DefaultMutableTreeNode tn=new DefaultMutableTreeNode(mn);

root.add(tn);

addNode(((Document)xmlNode).getDocumentElement(), treeNode);

break;

}

case Node.ELEMENT_NODE:{

 

mn=new MyNode(xmlNode.getNodeName(),xmlNode.getNodeValue(),null);

 

int length=(xmlNode.getAttributes()!=null)?xmlNode.getAttributes().getLength():0;

ArrayList<String>al=new ArrayList<String>();

 

Attr []attributes=new Attr[length];

for (int i = 0; i < length; i++) {

attributes[i]=(Attr)xmlNode.getAttributes().item(i);

}

 

String text=“”;

for (int i = 0; i < attributes.length; i++) {

Attr attribute=attributes[i];

text=attribute.getNodeName()+“@”+

attribute.getNodeValue();

al.add(text);//dưa vào danh sách các thuộc tính

}

mn.setAttributes(al);//cap nhật

DefaultMutableTreeNode tn=new DefaultMutableTreeNode(mn);

treeNode.add(tn);

 

NodeList childNodes=xmlNode.getChildNodes();

if(childNodes!=null){

length=childNodes.getLength();

for (int i = 0; i < length; i++) {

addNode(childNodes.item(i), tn);

}

}

break;

}

case Node.CDATA_SECTION_NODE:{

String x=“<!--[CDATA["+

xmlNode.getNodeValue()+

"]]>”;

mn.setNodeValue(x);

break;

}

case Node.TEXT_NODE:{

String newText=xmlNode.getNodeValue().trim();

((MyNode)treeNode.getUserObject()).setNodeValue(newText);

 

break;

}

case Node.PROCESSING_INSTRUCTION_NODE:{

String text=xmlNode.getNodeValue();

((MyNode)treeNode.getUserObject()).setNodeValue(text);

break;

}

}

}

 

 

 

/**

@param args

*/

public static void main(String[] args) {

 

new ParseTree().setVisible(true);

}

 

@Override

public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) {

try {

DefaultMutableTreeNode selNode=(DefaultMutableTreeNode)e.getPath().getLastPathComponent();

 

Object obj=selNode.getUserObject();

if (obj instanceof MyNode) {

MyNode node=(MyNode)obj;

String text=node.getNodeID()+“:”+node.getNodeValue();

if(node.getAttributes()!=null&&node.getAttributes().size()>0)

text+=“\n”+node.getAttributes().toString();

taContent.setText(text);

}

else

taContent.setText(obj.toString());

catch (Exception e1) {

e1.printStackTrace();

}

}

 

@Override

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

Object o=e.getSource();

if(o.equals(itemOpen)){

JFileChooser fc=new JFileChooser();

if(fc.showOpenDialog(null)==JFileChooser.APPROVE_OPTION){

String uri=fc.getSelectedFile().getAbsolutePath();

buildtree(uri);

tree.expandRow(0);

}

}

else if(o.equals(itemExit)){

System.exit(1);

}

}

 

}

 

 

Trong đó lớp MyNode.java có nội dung sau

package dom.swing;

import java.util.ArrayList;

public class MyNode {

private String nodeID;//ID

private String nodeValue;//giá trị vủa node

private ArrayListattributes;//lưu giữ các thuộc tính của node

public String getNodeID() {

return nodeID;

}

public void setNodeID(String nodeID) {

this.nodeID = nodeID;

}

public String getNodeValue() {

return nodeValue;

}

public void setNodeValue(String nodeValue) {

this.nodeValue = nodeValue;

}

public ArrayList<String> getAttributes() {

return attributes;

}

public void setAttributes(ArrayList<String> attributes) {

this.attributes = attributes;

}

@Override

public int hashCode() {

final int prime = 31;

int result = 1;

result = prime * result + ((nodeID == null) ? 0 : nodeID.hashCode());

return result;

}

@Override

public boolean equals(Object obj) {

if (this == obj)

return true;

if (obj == null)

return false;

if (getClass() != obj.getClass())

return false;

final MyNode other = (MyNode) obj;

if (nodeID == null) {

if (other.nodeID != null)

return false;

else if (!nodeID.equals(other.nodeID))

return false;

return true;

}

public MyNode(String nodeID, String nodeValue, ArrayList attributes) {

super();

this.nodeID = nodeID;

this.nodeValue = nodeValue;

this.attributes = attributes;

}

public MyNode() {

super();

}

@Override

public String toString() {

return this.nodeID;

}

 

}

Kết quả thu được như hình sau

 DOM

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét