Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Cách chia động từ theo "Remember (Forget), Regret, Try, Need, Mean, Suggest"Chia động từ: Thành phần quan trong nhất trong câu tiếng Anh. Học cách chia động từ và các thành phần cấu trúc câu thường gặp. Một số nguyên tắc căn bản nhất khi chia động từ
FORGET, REMEMBER 

+ Ving :Nhớ (quên)chuyện đã làm

I remember meeting you somewhere last year (tôi nhớ đã gặp bạn ở đâu đó hồi năm ngóai )

+ To inf :

Nhớ (quên ) để làm chuyện gì đó

Don't forget to buy me a book :đừng quên mua cho tôi quyển sách nhé (chưa mua ,)

 

REGRET

+ Ving : hối hận chuyện đã làm

I regret lending him the book : tôi hối hận đã cho anh ta mượn quyển sách

+ To inf :lấy làm tiếc để ......

I regret to tell you that ...( tôi lấy làm tiếc để nói với bạn rằng ...)- chưa nói - bây giờ mới nói

 

TRY

+ Ving : nghĩa là thử

I try eating the cake he makes ( tôi thử ăn cái bánh anh ta làm )

+ To inf : cố gắng để ...

I try to avoid meeting him (tôi cố gắng tránh gặp anh ta )

 

NEED

NEED nếu là động từ đặc biệt thì đi với BARE INF

I needn't buy it ( need mà có thể thêm not vào là động từ đặc biệt )

NEED là động từ thường thì áp dụng công thức sau :

Nếu chủ từ là người thì dùng to inf

I need to buy it (nghĩa chủ động )

Nếu chủ từ là vật thì đi với Ving hoặc to be P.P

The house needs repairing (căn nhà cần được sửa chửa )

The house needs to be repaired

 

MEAN

Mean + to inf : Dự định

I mean to go out (Tôi dự định đi chơi )

Mean + Ving :mang ý nghĩa

Failure on the exam means having to learn one more year.( thi rớt nghĩa là phải học thêm một năm nữa

S suggest S (should) do: gợi ý ai đó nên làm gì (mình không tham gia cùng)

Lan has toothache. (lan bị đau răng)

Ba suggested Lan should go to dentist( Ba gợi ý Lan đến nha sĩ)

đây là Ba gợi ý Lan đi nha sĩ , Ba k đến

S suggest+ Ving: gợi ý ai đó cùng làm gì (mình cũng tham gia)

I suggested playing soccer

(tôi gợi ý chơi đá bóng)

tôi cũng tham gia chơi)

Lan suggested going shopping

(Lan cũng đi mua sắm) 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét