Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

CÁC NƯỚC ĐÔNG DÂN NHẤT TRÊN THẾ GIỚI

CÁC NƯỚC ĐÔNG DÂN NHẤT TRÊN THẾ GIỚI, 2004


Năm 2004                                                                                                   Năm 2050






































































































Xếp hạng

Nước



Dân số (triệu người)


 Xếp hạng

Nước



Dân số (triệu người)



1



Trung Quốc



1.300


 

1



Ấn Độ



1.628



2



Ấn Độ



1.087


 

2



Trung Quốc



1.437



3



Mỹ



294


 

3



Mỹ



420



4



Inđônêxia



219


 

4



Inđônêxia



308



5



Bra - xin



179


 

5



Nigiêria



307



6



Pakixtan



159


 

6



Pakixtan



295



7



Nga



144


 

7



Bănglađét



280



8



Bănglađét



141


 

8



Braxin



221



9



Nigiêria



137


 

9



CHDC Công Gô



181



10



Nhật



128


 

10



Êtiôpia



173



* Năm 2004 trong 10 nước đông dân nhất thế giới có 3 nước Mỹ, Nga và Nhật.

Năm 2050 chỉ còn Mỹ nằm trong danh sách 10 nước đông dân nhất.

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét