Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Tạo đồng hô điện tử sử dụng gói swing!!!

Bài đã làm được và mình post lên đây cho các bạn tham khảo ^_^!!! Cám ơn các bạn đã quan tâm!!!


Code:

/*
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/
package Lab3;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.Timer;

/**
*
* @author Admin
*/
public class DonghoDientu extends JFrame{

JLabel lblTime;
Timer time;
int hours=0, minute=0, second=0;

public DonghoDientu() {
lblTime= new JLabel();

time= new Timer(1000, new ActionListener() {

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
String hour="";
String min="";
String sec="";

if(second<10){
sec="0"+second;
}else{
sec=""+second;
}

if(minute<10){
min="0"+minute;
}else{
min=""+minute;
}
if(hours<10){
hour="0"+hours;
}else{
hour=""+hours;
}

if(second==59){
second=0;
minute++;
}else{
second++;
}

if(minute==59){
minute=0;
second=0;
hours++;
}

lblTime.setText(hour+":"+min+":"+sec);
}
});

//De chay dk can
time.start();

//create container
setLayout(new BorderLayout());
getContentPane().add(lblTime, BorderLayout.CENTER);

//create frame
setTitle("Dong ho dien tu");
setSize(200, 100);
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
}
public static void main(String[] args) {
new DonghoDientu().setVisible(true);
}
}

0 nhận xét:

Đăng nhận xét