Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Các từ hay bị nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh (Phần 6)Đã bao giờ các bạn tự hỏi "wear" hay "put on", "look hay see", "convince hay persuade" chưa? Loại bài về các từ hay bị nhầm lẫn sẽ cung cấp những lời giải thích ngắn gọn nhất!
1. Phân biệt Wear và Put on

- I put on my clothes before going out.
- The girl who wears a purple robe, is my sister.

Nhận xét: Hai động từ trên đều có nghĩa là mặc, nhưng to put on chỉ một hành động; còn to wear chỉ một tình trạng. Vậy, muốn dịch câu: "Tôi rửa mặt rồi mặc quần áo".

Đừng viết: I wash my face and wear my clothes.
Phải viết: I wash my face and put on my clothes.

PHỤ CHÚ: Để phân biệt to dress với to put on. Cả hai động từ này đều chỉ một tác động, nhưng to dress (someone) = mặc quần áo cho ai, còn to put on (something) = mặc, đội, mang (quần áo, nón, giầy, dép...)

Ex: 
- The mother dressed her baby.
- She dressed herself and went out.

 

2. Phân biệt giữa TO COME & TO GO 
- He comes here by car. 
- He goes there by taxi.

Nhận xét: Hai động từ trên đều co nghĩa là tới, nhưng to come = đến (cử động từ xa đến gần); to go = đi (cử động từ gần ra xa)

Chú ý: do đó, come in! và go in! đều có nghĩa vào, nhưng dùng trong những trường hợp khác nhau:
Come in! (bảo người khác vào khi mình ở trong phòng).
Go in! (bảo người khác vào khi mình ở ngoài phòng).

 

3. Phân biệt giữa Convince & Persuade

- to convice : thuyết phục someone tin vào 1 điều gì đó/nghĩ về 1 điều gì đó
- to persuade : thuyết phục someone làm 1 việc gì đó


Ex:
- He convinced me that he was right
- He persuaded me to seek more advice
- I lost too much money betting at the races last time, so you won't persuade me to go again
- I convinced her that the symphony needed financial help

Note:
We convince people of something
We persuade people to act

 

4. Phân biệt Person/ Persons/ People/ Peoples

- Persons : một dạng số nhiều khác của person, có nghĩa trang trọng và thường được dùng trong văn bản luật, văn bản trịnh trọng, biển báo
- People : 
+ Nghĩa thường gặp là số nhiều của person
+ Còn nghĩa thứ 2 là dân tộc
- Peoples : số nhiều của people khi mang ý nghĩa dân tộc

Ex: 
- The police keeps a list of missing persons
- They are persons who are escaping the punishment
- The English-speaking peoples share a common language
- The ancient Egyptians were a fascinating people

 

5. Phân biệt giữa Hear & Listen An imaginary conversation between a couple might go: 

-Did you hear what I just said? (Em có nghe anh vừa nói gì không?)
-No, sorry, darling, I wasn't listening. (Xin lỗi anh yêu, em không nghe)

Nhận xét :
- Hear là nghe không có chủ ý, âm thanh tự lọt vào tai mình,
- Listen là nghe có chủ ý, chú ý lắng nghe

Ex:
- I think I hear someone trying to open the door.
- I listen to music every night.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét