Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

BGP - Thuộc tính Community

Thuộc tính community là một thuộc tính bắc cầu (transitive), được chọn trong khoảng từ 0 đến 4294967200. Nó là một cách để nhóm những đích đến trong một cộng đồng nhất định và áp dụng các quyết định định tuyến (accept, prefer, redistribute, vv..) theo những community.

Ta có thể sử dụng route map để thiết lập các thuộc tính community. Lệnh route-map có cú pháp như sau:

set community communitynumber [additive]

Một số thiết lập thêm vào (communitynumber) là :

  • noexport ( Không quảng bá tới EBGP peers)
  • noadvertise (Không quảng bá route này tới bất kì peer nào)
  • internet (Quảng bá route này tới cộng đồng internet, bất kì router nào chứa nó)

Một ví dụ về route map có sử dụng community là:
routemap communitymap
match ip address 1
set community noadvertise
or
routemap setcommunity
match aspath 1
set community 200 additive

Nếu không thêm lệnh additive đi sau, giá trị 200 sẽ thay thế các giá trị community khác đang tồn tại; nếu ta sử dụng additive thì 200 sẽ được thêm vào community. Ngay cả khi chúng ta thiết lập thuộc tính community, thuộc tính này không được gửi đến cáng giềng theo mặc định. Để gửi thuộc tính này ta sử dụng lệnh sau:

neighbor {ipaddress|peergroupname} sendcommunity

Sau đây là một ví dụ:

RTA#
router bgp 100
neighbor 3.3.3.3 remoteas 300
neighbor 3.3.3.3 sendcommunity
neighbor 3.3.3.3 routemap setcommunity out

0 nhận xét:

Đăng nhận xét