Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Phân quyền truy cập trong làm quảng cáo adwords

Trong quá trình quảng cáo google adwords bạn có thể chia sẻ tài khoản quảng cáo trên google của mình với những người khác trong doanh nghiệp, chẳng hạn như đối tác, nhân viên của bạn. Những người được bạn cấp quyền có thế giúp bạn quản lý chiến dịch của bạn,
đặt ngân sách hoặc đơn giản là xem báo cáo của bạn. Tùy thuộc vào đối tượng mà bạn cung cấp cho họ các quyền khác nhau.

 Phân quyền truy cập trong làm quảng cáo adwords

 Sau đây là 5 cấp truy cập bạn có thể phân quyền, theo thứ tự này từ cấp truy cập thấp nhất đến truy cập cao nhất:
1.Chỉ email
- Có thể nhận cảnh báo tài khoản, báo cáo và các hong báo khác qua email
- Không thể đăng nhập để truy cập vào tài khoản

2. Truy cập chỉ đọc
- Có thể nhận email thông báo
- Có thể xem và chạy báo cáo từ trung tâm báo cáo
- Có thể duyệt các tab Chiến dịch và Cơ hội
- Có thể duyệt tab nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh (trong tab Công cụ và Phân tích)
- Có thể hủy liên kết tài khoản trung tâm khách hàng
3. Truy cập thông thường
- Có thể nhận email thông báo
- Có thể xem, chỉnh sửa và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản và các chiến dịch của tài khoản làm quảng cáo google
- Không thể cung cấp quyền truy cập vào tài khoản hoặc thay đổi cấp truy cập của người khác
4. Truy cập quản trị
- Có thể nhận email thông báo
- Có thể xem, chỉnh sửa và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản và các chiến dịch của tài khoản
- Có thể cung cấp quyền truy cập vào tài khoản làm quảng cáo google adwords và thay đổi cấp truy cập của người khác
 - Có thể hủy lời mời từ những người dùng khác
5. Truy cập MCC
- Có thể nhận email thông báo
- Có thể xem, chỉnh sửa và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản và các chiến dịch của tài khoản
- Có thể cung cấp quyền truy cập vào tài khoản làm quảng cáo trên google adwords chỉ đọc hoặc thông thường và thay đổi cấp truy cập của một người khác thành chỉ đọc hoặc thông thường

 Hướng dẫn phân quyền làm quảng cáo adwords

1.Đăng nhập vào tài khoản làm quảng cáo từ khóa trên google
2. Nhấp vào tab Tài khoản của tôi.
3. Chọn Truy cập tài khoản từ trình đơn thả xuống.
4 .Nhấp vào Mời người dùng khác.
5. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ tài khoản của mình.
6. Nhập biệt hiệu cho người dùng mới của bạn. AdWords theo dõi người thực hiện thay đổi đối với tài khoản làm quảng cáo google adwords và sẽ sử dụng biệt hiệu này để xác định người thay đổi và thay đổi đã thực hiện.
7. Từ trình đơn thả xuống Chọn cấp truy cập, hãy chọn cấp truy cập bạn muốn người này có.
8. Nhấp vào Gửi lời mời.
9. Sau khi người đó chấp nhận lời mời qua email của bạn bằng cách nhấp vào liên kết trong email, người đó sẽ được yêu cầu trả lời một vài câu hỏi về thiết lập tài khoản làm quảng cáo trên google adưords. Khi việc đó hoàn tất, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn có liên kết đến trang truy cập tài khoản làm quảng cáo adwords.
10. Tìm tài khoản của người bạn đã mời trong phần "Lời mời đang chờ xử lý", sau đó nhấp vào Cấp quyền truy cập.
11. Nhấp vào OK để xác nhận và cho phép truy cập.

 Xóa quyền truy cập vào tài khoản làm quảng cáo từ khóa trên google

1.Đăng nhập vào tài khoản làm quảng cáo google adưords của bạn
2. Nhấp vào tab Tài khoản của tôi.
3. Chọn Truy cập tài khoản từ trình đơn thả xuống.
4. Trong phần "Người dùng có quyền truy cập vào tài khoản", hãy tìm địa chỉ email bạn muốn xóa.
5. Nhấp vào Tác vụ trong cột "Tác vụ".
6. Chọn Chấm dứt quyền truy cập.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét