Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Hướng dẫn Nâng cấp IOS image cho Router và Switch Cisco

Bài viết sau sẽ giới thiệu đến các bạn cách cập nhật Firmware IOS Switch hay Router của Cisco. Thông qua bài viết cũng sẽ giúp bạn đọc cách backup và resotre IOS của hệ điều hành Cisco.
1.Mô hình:

- Dùng một máy trạm chạy hệ điều hành Windows có cài đặt phần mềm TFTP server.
- Các IOS image lưu trữ tại đây.
- Kết nối TFTP server vào một port trên Management Vlan (Vlan 1).
2. Yêu cầu:
- Cấu hình địa chỉ IP cho Management Vlan và địa chỉ IP trên TFTP server (Hai địa chỉ IP này cùng mạng).


- Đứng từ Switch phải Ping thành công TFTP server,và ngược lại.

- TFTP server ping thành công Catalyst Switch
Chú ý: Khi tiến hành nâng cấp IOS image, người dùng thường gặp một số vấn đề như sau:
- Đang load giữa chừng, xảy ra lỗi khiến cho IOS image mới không hoạt động được.
- Load thành công IOS image mới, nhưng phiên bản IOS image này không tương thích với dòng sản phẩm đang sử dụng, dẩn đến không dùng được.
- Trong cả hai trường hợp, IOS image cũ có thể bị ghi đè (overwrite ) nếu dung lựợng Flash memory không đủ lớn để chứa cả hai IOS image cùng lúc.
- Kết quả, Switch/Router chỉ có thể hoạt động ở chế độ “rommon”, tức hoạt động ở mức tối thiểu
- Vì lý do đó, để tránh trường hợp này,trước khi load IOS image mới vào Flash memory của Switch, cần phải lưu lại IOS image hiện hành trên Flash menmory vào TFTP server để dự phòng, khi cần thiết, có thể khôi phục lại phiên bản IOS ban dầu cho thiết bị.
3. Quy trình thực hiện:
- Khởi động phần mềm TFTP server, kiểm tra đường dẫn đến file IOS image
- Kiểm tra vị trí lưu trữ IOS image trên switch, ghi nhận lại các thong số về dung lương củng như tên của IOS image hiện hành. Cũng cần phải lưu ý xem dung lương của flash memory đủ lớn để chứa IOS image mới hay không.
- Sao lưu IOS image hiện hành lên TFTP server để dự phòng.
- Load IOS image từ TFTP server vào flash memory.
- Quy trình này giống nhau đối với các dòng sản phẩm Catalyst Switch và Router của Cisco.
Một số lưu ý khác:
-Tên của các phiên bản IOS image thường ký hiệu bằng các ký tự và kết thú là”.bin”
- Mỗi ký tự thường thể hiện các tính năng mà phiên bản IOS image hỗ trợ.
- Do đó khuyến cáo người dùng nên giữ nguyên tên của IOS image khi di chuyển các file này, và luôn nhớ kết thúc tên file là “.bin”
VD: c2950-i6q142-mz.121-11.bin
Bước 1: Khởi động phần mềm TFTP server

Bước 2: Kiểm tra vị trí lưu trữ IOS image, ghi nhận chính xác tên của IOS image hiện hành. Bên cạnh đó, kiểm tra xem dung lượng của Flash memory có đủ sức chứa IOS image mới hay không..
Switch# dir flash:
Directory of flash:/
2 -rwx 0 Mar 01 1993 00:59:13 env_vars
3 -rwx 3993344 Mar 01 1993 00:29:59 c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1a.bin
4 -rwx 43 Mar 01 1993 00:59:13 system_env_vars
6 -rwx 1625 Mar 01 1993 00:13:57 starup-config
15998976 bytes total (12001792 bytes free)
Switch#
- Ghi nhận đường dẫn
flash:c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1a.bin
Bước 3: Sao lưu IOS image hiện hành lên TFTP server để dự phòng
Switch# copy flash:c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1a.bin tftp
Address or name of remote host ? 10.0.0.2
Destination filename [c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1a.bin]? y
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3993344 bytes copied in 19.972 secs (199947 bytes/sec)
Switch#
- Trong quá trình sao chép, khai báo địa chỉ TFTP server, trong trường hợp này, giữ nguyên tên của IOS image khi sao lưu lên TFTP server
Bước 4: Upgrade IOS image từ TFTP server vào Flash memory
- Cần chú ý: filename của các tâp tin loại này luôn phải kết thúc “.bin”
Switch# copy tftp: c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1a.bin nvram
Address or name of remote host ? 10.0.0.2
Source filename [c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1a.bin]?
Destination filename [nvram]? c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1a.bin
%Warning:There is a file already existing with this name
Do you want to over write? [confirm] y
Accessing tftp://10.0.0.2/c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1a.bin...
Loading c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1a.bin from 10.0.0.2 (via Vlan1):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 3993344 bytes]
3993344 bytes copied in 105.760 secs (37759 bytes/sec)
Switch#
- Quy trình cũng tương tự khi sao chép các file khác nhau trên switch, chỉ khác nhau ở vị trí.
- Làm việc với các File khác
Switch# dir nvram:
Directory of nvram : /
382 -rw- 1483 <no date> startup-config
383 ---- 5 <no date> private-config
393216 bytes total (391676 bytes free)
Switch#
4. Lưu file startup-config từ NVRAM vào TFTP server
Switch# copy nvram : startup-config tftp
Address or name of remote host ? 10.0.0.2
Destination filename [switch-confg]? y
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1483 bytes copied in 0.032 secs (46344 bytes/sec)
Switch#
- Đây là một trong những cách sao lưu cấu hình mạng rất hiệu quả. Về sau, muốn cấu hình nhanh, người dùng chỉ cần kết nối thiết bị theo đồ hình cũ, sau đó Download cấu hình từ TFTP server về để hệ thống hoạt động.
5. Upload cấu hình từ TFTP server vào NVRAM
Switch# copy tftp : [cauhinhchuan] nvram
Address or name of remote host ? 10.0.0.2
Destination filename [nvram]? startup-config
Accessing tftp://10.0.0.2/cauhinhchuan...
Loading cauhinhchuan from 10.0.0.2 (via Vlan1):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 1483 bytes]
1483 bytes copied in 0.056 secs (26482 bytes/sec)
Chúc các bạn thực hiện thành công!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét