Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Các lệnh sao chép biến đổi hình trong Autocad

Lệnh MOVE

Lệnh di chuyển một hay nhiều đối tượng

Cú pháp:
- Trên thanh công cụ, chọn 
Từ Modify menu, chọn Move
- Command line: Move
Select objects: Chọn các đối tượng muốn di chuyển
Specify base point or displacement: Toạ độ điểm cơ sở (1)
Specify base point or displacement: Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: Toạ độ điểm đích di chuyển tới (2)
Điểm cơ sở (1) có thể là điểm bất kì : bên trong,bên ngoại hoăch trên đối tượng chọn.Đó là điểm mà sau khi kết thúc lệnh trong Move thì tọa độ điểm đó sẽ rơi đúng vào tọa độ điểm sẽ dịch đến (2).

Lệnh ROTATE

Lệnh xoay đối tượng quanh một điểm chuẩn theo một góc

Xoay đối tượng quanh 1 điểm bằng lênh Rotate

Cú pháp:
- Trên thanh công cụ, chọn 
Từ Modify menu, chọn Rotate
- Command line: Rotate
Select objects: Chọn các đối tượng muốn xoay
Specify base point: Chỉ định điểm chuẩn (1)
Specify rotation angle or [Reference]: chỉ định góc xoay hoặc di chuyển chuột cho đến khi đối tượng đạt được hướng mong muốn rồi nhấn điểm đích.

Lệnh SCALE

Lệnh thay đổi kích thước đối tượng vẽ
Lệnh Scale cho phép tăng giảm kích thước của một hay một nhóm đối tượng theo một tỷ lệ
nhất định. Nếu các đối tượng này đã được ghi kích thước thì các giá trị kích thước sẽ được
tự động cập nhật (với điều kiện ta chấp nhận giá trị mặc định của dòng nhắc Dim text trong lần ghi kích thước đó.
Cú pháp:
- Trên thanh công cụ, chọn 
Từ Modify menu, chọn Scale
- Command line: Scale
Select objects: Chọn đối tượng thu phóng
Specify base point: Chỉ định điểm chuẩn (1)
Specify scale factor or [Reference]: Hệ số phóng hoặc R

Scale factor
Nhập hệ số thu phóng của các đối tượng đã được chọn. Nếu tỷ lệ lớn hơn 1 sẽ làm tăng kích thước của đối tượng và ngược lại.

Reference
Tương tự như ở lệnh Rotate, cần phải nhập vào tỷ lệ tham chiếu của các đối tượng và tỷ lệ
mới cần đạt được. AutoCAD sẽ tự động thu (hoặc phóng) đối tượng theo tỷ lệ tương ứng với giá trị tham chiếu.
Specify reference length <1>: nhập chiều dài tham chiếu
Specify new length: nhập chiều dài mới

Lệnh MIRROR

Lệnh lấy đối xứng gương

Tạo một hình đối xứng với một hình đã có trên bản vẽ qua một trục đối xứng xác định.
- Trên thanh công cụ, chọn 
Từ Modify menu, chọn Mirror
- Command line: Mirror
Select object:(chọn đối tượng) ....
Specify first point of mirror line: (điểm thứ nhất của trục đối xứng(1)) Specify second point of mirror line: (điểm thứ hai của trục đối xứng(2)) Delete old objects <N>: (Y hoặc N)
Trả lời Y để xóa các đối tượng cũ đi và trả lời N nếu muốn giữ các đối tượng cũ.

Lấy đối xứng các hàng chữ và thuộc tính
Tùy thuộc vào giá trị của biến mirrtexmà các hàng chữ và các thuộc tính được lấy đối xứng bằng lệnh mirrorsẽ có dạng bình thường hay đối xứng.Khi Mirrtext = 1 (mặc định) các hàng chữ được lấy đối xứng như các hình vẽ khác. Khi Mirrtext = 0, sau khi đối xứng, các hàng chữ sẽ có dạng bình thường.
Với các giá trị của thuộc tính trong Block, khi lấy đối xứng cũng chịu tác dụng của biến Mirrtextnhư đối với text. Ví dụ sau đây minh họa ảnh hưởng của biến Mirrtext.

Lệnh STRETCH

Lệnh kéo giãn đối tượng vẽ
Cho phép di chuyển một phần đối tượng được chọn mà vẫn duy trì việc dính nối với phần còn lại. Các đối tượng có thể Stretch làlinesarcsTracesSolids và Polylines... Dim...
Cú pháp:
- Trên thanh công cụ, chọn 
Từ Modify menu, chọn Stretch
- Command line: Stretch
Select objects: (chọn đối tượng muốn kéo dãn thông qua chế độ chạm khung)
Specify base point or displacement: điểm cơ sở hay độ dời (3)
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: điểm thứ hai hay độ dời (4)

  • Khi chọn đối tượng trong lệnh Stretch phải dùng kiểu chọn bằng cửa sổ (Crossing, Window, CPolygon, WPolygon) ít nhất một lần. Những đối tượng nào giao với khung cửa sổ chọn sẽ được kéo giãn (hoặc co lại) những đối tượng nào nằm lọt hẳn trong khung cửa sổ chọn sẽ được dời đi (Move).
  • Nếu dùng chọn đối tượng kiểu cửa sổ nhiều lần, cửa sổ cuối cùng là cửa sổ chịu tác dụng của lệnh Stretch.
  • Có thể loại (Remove) một hay nhều đối tượng khỏi danh sách đã lựa chọn hoặc thêm (Add) đối tượng vào danh sách chọn.
  • Nếu không xác định cửa sổ khi chọn đối tượng, AutoCAD sẽ thông báo: You must select a window to Stretch (bạn cần chọn một cửa sổ để Stretch) và chấm dứt lệnh.

Lệnh COPY

Lệnh sao chép đối tượng
- Trên thanh công cụ, chọn 
Từ Edit menu, chọn Copy
- Command line: Copy

Minh họa lệnh COPY

Lệnh OFFSET

Lệnh vẽ song song
Lệnh Offset cho phép tạo một đối tượng mới song song với đối tượng được chỉ ra và cách đối tượng này một khoảng xác định hay đi qua một điểm xác định. Đối tượng gốc có thể là một trong các dạng line, arc, pline, spline...
- Trên thanh công cụ, chọn 
Từ Modify menu, chọn Offset
- Command line: Offset
Specify offset distance or [Through] < giá trị mặc định>: nhập và khoảng cách giưa các
đối tượng song song
Select object to offset or <exit>: chọn đối tượng gốc
Specify point on side to offset: chọn phía (phải hay trái) để đặt đối tượng phát sinh
Select object to offset or <exit>: tiếp tục chọn hoặc 

 để thoát
Giải thích :
Offset distance
Tạo một đối tượng song song với đối tượng đã chọn thông qua khoảng cách.
Specify point on side to offset: (chọn phía để đặt đối tượng mới bằng cách nhập vào một điểm bất kỳ về phía đó).

Through
Tạo một đối tượng song song với đối tượng đã chọn thông qua toạ độ điểm
Select object to offset: (chọn đối tượng để vẽ song song) Through point: Toạ độ điểm (1)
 Lệnh offset chỉ có tác dụng với các đối tượng như là line,arc,circle và polyline.Khi chọn đối tượng chit có thể chọn bằng cách điểm vào đối tượng đó.Không thể chọn đối tượng bằng Window,Cross,Fence,Wpolygon,Cpolygon hay Last.

Lệnh ARRAY

Lệnh sao chép tạo dãy
Lệnh array cho phép sao chép đối tượng thành nhiều đối tượng và sắp xếp chúng theo dạng dãy chữ nhật (rectangular) hay dãy tròn (polar).
- Trên thanh công cụ, chọn 
Từ Modify menu, chọn Array
Array
- Command line:
Sau khi gọi lệnh Array sẽ xuất hiện hộp thoại hình 3 (nếu ta sử dụng lệnh - Array thì sẽ xuất hiện các dòng nhắc thay vì hiện hộp thoại. Tại cách nhập lệnh này các tham số lệnh sẽ được nhập theo phương thức hỏi đáp giống như phần lớn các lệnh của AutoCAD ).
Command line: - Array
Select objects: chọn đối tượng gốc
Select objects: 

để kết thúc chọn đối tượng
Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: chọn kiểu sắp xếp đối tượng phát sinh là R hoặc P
Enter the number of rows (---) <1>: số hàng các đối tượng sẽ phát sinh
Enter the number of columns (|||) <1>: số cột các đối tượng sẽ phát sinh
Enter the distance between rows or specify unit cell (---): giãn cách giữa các hàng của đối tượng phát sinh
Specify the distance between columns (|||): giãn cách giữa các cột của đối tượng phát sinh

Hộp thoại Array với lựa chọn Rectangular array

Rectangular

Tùy chọn này cho phép tạo ra một mảng theo dạng chữ nhật. AutoCAD sẽ yêu cầu nhập vào số hàng và cột, cũng như khoảng cách giữa các hàng và cột.

Khi khoảng cách giữa các hàng là dương,số hàng là thêm vào sẽ nằm phía trên đối tượng cơ sở.Còn khi khoảng cách giữa các hàng âm thì ngược lại.Tương tụ như thế nếu khoảng cách giữa các cột là dương thì các cột thêm vào sẽ nằm ở phía bên phải đối tượng cơ sở và ngược lại.
Với lựa chọn Rectangular này nếu khai báo từ hộp thoại hình 3 ta có thể chọn đối tượng cơ sở bằng cách bấm phím , sau khi bấm chọn phím này màn hình hộp thoại tạm thời bị cắt đi, ta có thể sử dụng chuột để chọn một hoặc nhiều đối tượng, sau khi kết thúc chọn hộp thoại hình 3sẽ lại tái hiện để ta tiếp tục thực hiện lệnh Array.
+ Các khai báo Row offset và Column ofset: là khoảng cách giữa các hàng và các cột của đối tượng sẽ được tạo ra. Các khoảng cách này có thể nhập trực tiếp bằng cách gõ số vào các ô tương ứng hoặc bấm để chỉ định chúng từ màn hình đồ hoạ.
+ Khai báo Angle of array: dùng để chỉ định góc quay xét theo hàng hoặc cột của các đối tượng phát sinh.
Các tham số chọn từ hộp thoại này được sử dụng để tạo ra mô hình minh họa trên hộp thoại.Ví dụ trên hình ta chọn số hàng (rows)=3;số cột (columns)=4;góc nghiêng (Angle of aray)=30,thì trên phần thể hiện sẽ nhìn thấy khối hình gồm 3 hàng,4 cột được thể hiện nghiêng một góc 30 độ.
Polar
Tùy chọn này cho phép đặt các đối tượng được sao chép theo một đường tròn (circle) hay cung tròn (arc). Các đối tượng được sao chép có thể lấy cùng phương với đối tượng gốc hay sẽ được quay khi tạo dãy.

Lệnh Array.


Hộp thoại Array với sự lựa chọn Polar array

Hộp thoại hình 5 cũng có nhiều thành phần tương tự của hộp thoại hình 3, cách sử dụng các phím ; là hoàn toàn tương tự. Ngoài ra hộp thoại hình 5 còn có thêm các thành phần số liệu sau đây :
Center point X,Y: Là toạ độ của tâm phát sinh. toạ độ này có thể nhập trực tiếp hoặc bấm chọn từ màn hình đồ hoạ thông qua công cụ .
Method: lựa chọn phương pháp và phát sinh dãy (phát sinh theo số lượng cho trước hay
phát sinh liên tiếp các đối tượng theo góc ở tâm ...)
: lựa chọn này nếu được chọn các đối tượng sẽ được tự động xoay đi một góc (hình 5), nếu không chọn thì sau khi phát sinh các khối hình mới sẽ có cùng hướng thể hiện như của đối tượng gốc.
Trong tùy chọn này, nếu muốn thực hiện từ dòng nhắc theo cách nhập truyền thống thì các bước tiến hành sẽ là :
- Command line: -Array
Rectangular or Polar array (R/P): p 


Select objects: Specify opposite corner: chọn đối tượng cơ sở
Select objects: 

để kết thúc chọn đối tượng

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: p
Specify center point of array or [Base]: nhập toạ độ tâm xoay của các đối tượng sẽ phát sinh
Enter the number of items in the array: số lượng đối tượng sẽ phát sinh
Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>: góc phát sinh - nếu là 360 thì sẽ là phát sinh theo một vòng trong kín
Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>: có xoay đối tượng sau khi phát sinh không? (Y = có, N = không - xem hình 3.3)

Lệnh FILLET

Lệnh bo tròn đối tượng

Minh hoạ lệnh FILLET

- Trên thanh công cụ, chọn 
Từ Modify menu, chọn Fillet
- Command line: Fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 15.0000 (các tham số hiện tại của AutoCAD )
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:chọn đối tượng (1) hoặc một trong các tham số
Select second object: chọn đối tượng thứ (2)
Polyline
Tuỳ chọn này cho phép lượn cong tất cả các phân đoạn của Polyline với cùng bán kính xác định.
Polyline/Radius/<Select first object>: p 


Select 2D polyline: (chọn polyline phẳng).
Tất cả các phân đoạn sẽ được lượn cong theo bán kính hiện hành, kể cả các đoạn đã được lượn cong cũng sẽ được lượn cong theo bán kính mới.
Radius
Đặt bán kính lượn cong
Tùy chọn này cho phép kiểm tra và thay đổi bán kính lượn cong
Polyline/Radius/<Select first object>:r 


Specify fillet radius <10.0000>: (vào giá trị bán kính lượn cong)
Giá trị nhập vào sẽ là giá trị hiện hành và được duy trì cho đến khi thay đổi nó. Khi lần đầu tiên dùng lệnh fillet, giá trị Radius được mặc định bằng 0 và với bán kính
đó thì hai đường được fillet chỉ nối đỉnh với nhau. Có thể dùng tính chất này để nối
đỉnh hai đường thẳng, cung tròn một cách nhanh chóng.
Chọn chế độ cắt / không cắt cho lệnh Fillet
Enter Trim mode option [Trim/No trim] <current>: chọn một phương thức
Trim
Chọn các chế độ cắt/không cắt cho lệnh Fillet
Enter Trim mode option [Trim/No trim]<current>:chọn một phương thức.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét