Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Mỗi Ngày Sống
Mỗi ngày sống có rất nhiều quyết định 
Lựa chọn nào cũng ảnh hưởng mai sau 
Chọn làm sao cho kết quả tươi màu 
Cho mai hậu, đừng bốc đồng chọn ẩu 

Chọn điều tốt chớ nên chọn điều xấu 
Chọn hiền lương và nên lánh dữ, nguy 
Cõi người ta thành hay bại cũng tùy 
Vào ý chí cũng như vào hòan cảnh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét