Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

TÓM TẮT MỘT SỐ LỆNH ĐƯỢC DÙNG TRONG LAB VỀ MULTICAST.

Configuring IP Multicast Routing

To enable IP multicast routing, use the following command in Global mode:

Router(config)# ip multicast-routing

Disabling IP Multicast Routing

Router(config)# no ip multicast-routing

Enabling PIM on an Interface

Khi cho phép PIM chạy trên một interface, IGMP sẽ được enable cũng trên interface đó.

Router(config-if)# ip pim dense-mode
Router(config-if)# ip pim sparse-mode

Có thể thiết lập chế độ sparse-dense-mode

Router(config-if)# ip pim sparse-dense-mode

Disabling PIM on an Interface

Router(config-if) no ip pim sparse-mode
Router(config-if) no ip pim dense-mode
Router(config-if) no ip pim sparse-dense-mode

Configuring the Rendezvous Point

Router(config-if) ip pim rp-address [ip address]

Để cấu hình theo cơ chế tự động:

Router(config)# ip pim send-rp-announce [interface] scope 11 group-list 1
Router(config)# access-list 1 permit 239.0.0.0 0.255.255.255

Adding a Router to a Multicast Group

Router(config-if)# ip igmp join-group 225.01.02.112

Chú ý là khi này router sẽ không hoạt động ở fast-switching nữa.

Configuring a Router to Be a Static Multicast Group Member

Router(config-if)# ip igmp static-group 225.01.02.112

Restricting Access to a Multicast Group

Router(config-if)# ip igmp access-group [access-list-number]

Changing the IGMP Version

Mặc định là version 2, có thể đổi lại thành version 1:

Router(config-if)# ip igmp version 1

0 nhận xét:

Đăng nhận xét