Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Tìm hiểu ý nghĩa của số IMEI (International Mobile Equipment Identity) trên ĐTDĐ

IMEI (International Mobile Equipment Identity) la so nhan dang thiet bi di dong quoc te, dung de phan biet tung may DTDD. Noi cach khac, ve nguyen tac, khong the co hai DTDD cung mang mot so IMEI. Thong thuong, so IMEI do mot so to chuc cung cap cho nha san xuat DTDD. Muon san pham cua minh duoc cap so IMEI, nha san xuat DTDD phai gui de nghi cho mot trong cac to chuc noi tren de ho xem xet.

1.jpg


Cau truc va y nghia cac thanh to cua so IMEI:

So IMEI luon gom 15 chu so theo dang: NNXXXX-YY-ZZZZZZ-A. Trong do, sau chu so dau (NNXXXX) cua IMEI duoc goi la TAC (Type Allocation Code), hai chu so tiep theo (YY) duoc goi la FAC (Final Assembly Code), sau chu so ke tiep (ZZZZZZ) la so seri cua may, chu so cuoi cung (A) la so dung de kiem tra. Chi tiet hon:

- NN: Hai chu so dau cua IMEI duoc goi la Reporting Body Identifier, dung de nhan dang to chuc nao da cung cap so IMEI cho nha san xuat DTDD (thong thuong, so IMEI duoc bat dau bang so 35 hoac 44, day la so do to chuc BABT cap - www.babt.com).

- XXXX: Bon chu so ke tiep duoc goi la Mobile Equipment Type Identifier, dung de nhan dang chung loai (model) DTDD.

- YY: Hai chu so nay duoc goi la FAC (Final Assembly Code), dung de xac dinh xuat xu cua san pham (da duoc san xuat hoac lap rap o quoc gia nao). Can luu y rang mot nha may co the co tu hai ma so FAC tro len de tranh truong hop so IMEI bi trung lap khi so luong san pham vuot qua con so mot trieu, boi so xeri ZZZZZZ chi bao gom sau chu so).

- ZZZZZZ: So xeri cua san pham.

- A: So dung de kiem tra. So nay duoc tinh dua vao 14 chu so da neu theo mot thuat toan cho truoc. Co the can cu vao so nay de biet so IMEI co hop le hay khong.

Nhin chung, dua vao so IMEI, ta co the xac dinh duoc model cua san pham, xuat xu. Tuy nhien khong co quy tac chung trong viec danh so model va xuat xu, danh so the nao phu thuoc vao nha san xuat. Bang ben duoi la thong tin ve mot so xuat xu doi voi cac loai may nhan hieu Nokia:


YY (FAC)NuocYY (FAC)NuocYY (FAC)Nuoc 
06France18Singapore67USA  
07, 08, 20Germany19, 40, 41, 44UK71Malaysia  
10, 70, 91Finland30Korea80, 81China  

(Vi du: Neu so IMEI cua may Nokia la 350880-10-195032-8 thi co nghia la DTDD do duoc san xuat tai Phan Lan. Neu IMEI la 350893-30-952659-2 thi may DTDD duoc san xuat tai Han Quoc).

Cach xem so IMEI

Co nhieu cach de xem so IMEI: xem truc tiep tren vo may va thong qua phan mem cua may. Muon xem truc tiep tren vo may, phai tat nguon, thao pin de xem so IMEI ghi tren mat sau cua than may. Muon xem so IMEI thong qua phan mem, ta bam *#06#. Cach nay co the dung cho tat ca cac loai may. Mot so loai (nhu Siemens), nha san xuat cho phep xem so IMEI thong qua menu cua may. Mot so loai khac (nhu Nokia, SonyEricsson,...) cho phep xem so IMEI thong qua cac menu dich vu (service menu), bang cach bam vao cac ma so bi mat (doi voi may Nokia ta phai bam *#92702689# de xem so IMEI goc cua may).

Cach kiem tra tinh hop le cua so IMEI

Thuat toan dung de tinh toan so nay nhu sau:

Buoc 1: Nhan doi gia tri cua nhung so o vi tri le (la cac so o vi tri 1, 3, 5,...,13), trong do so thu 1 la so ngoai cung phia ben phai cua chuoi so IMEI.

Buoc 2: Cong don tat ca cac chu so rieng re cua cac so thu duoc o buoc 1, cung voi cac so o vi tri chan (la cac so o vi tri 2, 4, 6 ... 14) trong chuoi so IMEI.

Buoc 3: Neu ket qua o buoc 2 la mot so chia het cho 10 thi so A se bang 0. Neu ket qua o buoc 2 khong chia het cho 10 thi A se bang so chia het cho 10 lon hon gan nhat tru di chinh ket qua do.

Vi du: so IMEI la 350880-10-195032-A, trong do A la so kiem tra can phai tinh toan.

Buoc 1: 10, 16, 0, 0, 18, 0, 4

Buoc 2: (1 + 0 + 1 + 6 + 0 + 0 + 1 + 8 + 0 + 4) + (3 + 0 + 8 + 1 + 1 + 5 + 3) = 42

Buoc 3: A = 50 – 42 = 8

Nhu vay so IMEI hop le phai la 350880-10-195032-8.

Doi voi cac ban thich lap trinh va muon tu minh lam mot chuong trinh nho nho dung de kiem tra tinh hop le cua so IMEI, xin gioi thieu mot doan ma viet bang Visual Basic.

Function CheckDigit(sIMEI As String) As String
Dim iDigit(0 To 14) As Integer, i As Integer, iCD As Integer, sCD As String
If Len(sIMEI) = 15 Then
For i = 1 To 14
iDigit(i) = CInt(Mid(sIMEI, 15 - i, 1))
If i Mod 2 = 1 Then
iDigit(i) = 2 * iDigit(i)
If iDigit(i) > 9 Then iDigit(i) = iDigit(i) - 9
End If
Next
For i = 1 To 14
iCD = iCD + iDigit(i)
Next
If iCD Mod 10 = 0 Then
sCD = "0"
Else
sCD = CStr(((iCD 10) + 1) * 10 - iCD)
End If
CheckDigit = sCD
Else
CheckDigit = "Invalid IMEI"
End If
End Function

Cac ban cung co the tai ve chuong trinh IMEI Check tu website cua e-CHIP. Chuong trinh cho phep nhap vao so IMEI va tinh toan so cuoi cung cho ban. Tu do ban so the biet duoc so IMEI da cho co hop le hay khong. Giao dien chuong trinh nhu sau:

Mot so thu thuat

- Cac mang di dong o nuoc ngoai thuong co mot thiet bi goi la EIR (Equipment Identify Register - dang ky nhan dang thiet bi). EIR cho phep kiem soat va co the khong che cac DTDD voi so IMEI nam trong mot danh sach cho truoc (goi la danh sach den - blacklist). Dieu nay rat huu ich neu ban bi mat may, ban chi can thong bao voi nha cung cap dich vu mang va DTDD bi mat se khong the su dung trong mang do nua. O Viet Nam chua co thiet bi EIR nen chua co cach nao khong che cac may bi mat cap hoac cac may khong hop phap. The nhung, neu chang may bi mat may, ban cung co the nho nha cung cap dich vu di dong truy tim nguoi dang su dung may cua ban (du ban khong nho so IMEI cua may bi mat). Phuong thuc truy tim nay dua tren nguyen tac: Khi thue bao di dong thuc hien bat ky cuoc goi nao, tong dai se ghi lai so IMEI, so thue bao, so thue bao nguoi duoc goi, ngay gio thuc hien cuoc goi duoi dang cac ban ghi cuoc. Viec truy tim co the theo trinh tu sau: Xem lai cac ban ghi cuoc truoc ngay mat may de truy tu so thue bao di dong cua ban ra so IMEI. Sau do xem cac ban ghi cuoc sau ngay mat may de truy tu so IMEI ra so thue bao dang su dung may. Neu thue bao nay khong co thong tin ro rang (chang han nhu thue bao tra truoc) thi co the xem tiep cac so dien thoai khac co lien quan de tu do truy ra nguoi dang su dung may cua ban.

- Da so cac loai may deu co the thay doi duoc so IMEI bang cach ket noi DTDD voi may tinh va dung cac chuong trinh chuyen dung. May Nokia doi DCT4 hien nay duoc xem la chua the thay doi duoc so IMEI.

 Phân tích số IMEI:Tại đây

0 nhận xét:

Đăng nhận xét