Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Lệnh Pline trong AutoCAD

Lệnh Polyline (hay Pline ) vẽ đa tuyến, có nhiều chức năng hơn lệnh Line. Đặc điểm của Pline:
- Có thể thay đổi chiều rộng nét vẽ của từng phân đoạn
- Các phân đoạn của Pline tạo thành 1 đối tượng duy nhất
- Các phân đoạn của Pline có thể là đoạn thẳng hoặc cung tròn
- Là kết hợp của Line và Arc

Vẽ đoạn thẳng

Command: Pline ↵
Specify start point: (chọn điểm đầu)
Current line-width is 0.0000 (chiều rộng nét vẽ hiện tại)
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (điểm kế tiếp)
Các lựa chọn khi vẽ đoạn thẳng:
Close đóng pline bởi 1 đoạn thẳng
Halfwidth định nửa chiều rộng phân đoạn sắp vẽ
Width đinh chiều rộng phân đoạn sắp vẽ
Length vẽ tiếp một phân đoạn có phương chiều giống phân đoạn trước đó, nếu phân đoạn trước là cung tròn thì nó tiếp xúc với cung tròn đó.

Vẽ cung tròn

Command: Pline ↵
Specify start point:
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A ↵
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:
Các lựa chọn khi vẽ cung tròn
Close đóng pline bởi một cung tròn
HalfwidthWidth tương tự như vẽ đoạn thẳng
Angle tương tự như trong lệnh Arc
Center tương tự như trong lệnh Arc
Direction hướng tiếp tuyến với điểm đầu của cung
Radius bán kính của cung
Second pt nhập tọa độ điểm thứ hai và điểm cuối
Line trở lại chế độ vẽ đoạn thẳng

 

Tiện ích 1: Thêm chuỗi vào trước, sau, giữa Text
Tiện ích 2: Bỏ chuỗi vào trước, sau, giữa Text
Tên lệnh
+ ATF: Add Text Firt (Thêm chuỗi vào đầu text)
+ ATL: Add Text Last (Thêm chuỗi vào cuối text)
+ ATM: Add Text Mid (Thêm chuỗi vào giữa text)

+ STF: Subtract Text Firt (Bỏ chuỗi vào đầu text)
+ STL: Subtract Text Last (Bỏ chuỗi vào cuối text)
+ STM: Subtract Text Mid (Bỏ chuỗi vào giữa text)

Cách dùng:
+ Tên lệnh
+ Type chuỗi cần thêm, Nhập số lượng chữ cần bỏ
+ Xác định vị trí cần thêm, bỏ (với trường hợp thêm bỏ ở giữa ATM, STM)
+ Chọn các Text để thực hiện

Minh họa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét