Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Các thủ thuật tiện ích với text trong Autocad

Tiện ích 1: Thêm chuỗi vào trước, sau, giữa Text 
Tiện ích 2: Bỏ chuỗi vào trước, sau, giữa Text 
Tên lệnh 
+ ATF: Add Text Firt (Thêm chuỗi vào đầu text) 
+ ATL: Add Text Last (Thêm chuỗi vào cuối text) 
+ ATM: Add Text Mid (Thêm chuỗi vào giữa text) 

+ STF: Subtract Text Firt (Bỏ chuỗi vào đầu text) 
+ STL: Subtract Text Last (Bỏ chuỗi vào cuối text) 
+ STM: Subtract Text Mid (Bỏ chuỗi vào giữa text) 

Cách dùng: 
+ Tên lệnh 
+ Type chuỗi cần thêm, Nhập số lượng chữ cần bỏ 
+ Xác định vị trí cần thêm, bỏ (với trường hợp thêm bỏ ở giữa ATM, STM) 
+ Chọn các Text để thực hiện 

Minh họa 
 

Tiện ích 3: Sắp xếp text thẳng hàng hoặc giãn đều nhau 

Tên lệnh SX (Sắp xếp) 
Có 2 chức năng chính 
+ Chức năng sắp xếp thẳng hàng theo hướng X và hướng Y 
- Hướng Y: Canh trái, canh giữa, hoặc canh phải 
- Hướng X: Canh trên, canh Mid giữa, hoặc canh đáy 
+ Chức năng giãn đều có 3 tùy chọn 
- Khoảng cách giãn nhập trực tiếp 
- Khoảng cách giãn nhập bằng Pick 2 điểm 
- Khoảng cách giãn tự tính toán bằng cách Pick 2 điểm giới hạn 2 đầu 
Minh họa 

 
Minh họa chức năg sắp xếp thẳng hàng 

 
Minh họa kết hợp chức năng giãn đều 

Tiện ích 4: Move text đến trọng tâm đối tượng 
Tên lệnh : M2C (Move to Center) 
+ Chọn text (Chỉ cho phép Text) 
+ Sel.ect object <Enter to pick> 
Lựa chọn đối tượng để lấy trọng tâm hoặc Enter để pick trọng tâm vùng kín 
Minh họa 
 

Tiện ích 5: RTL Xoay text/Mtext/Att theo hướng Pick 
Tên lệnh: RTL (Rotate Text along Line) 
+ Chọn các Text/Mtext/Att cần xoay 
+ Pick 2 điểm để lấy hướng xoay 
Minh họa 
 
Ghi chú: Lệnh này lấy từ Express tools, hochoaivandot chỉ đổi tên lệnh và biên tập lại cho dễ sử dụng 

Tiện ích 6: SCale Text với tỷ lệ nhập 
Tên lệnh: SCT (SCale Text) 
+ Chọn Text/Mtext cần Scale 
+ Nhập tỷ lệ scale 
Minh họa: 


 

Tiện ích 7: tạo/bỏ gạch chân Text/Mtext 
Tên lệnh TU (Ctrl+U) 
+ Tên lệnh 
+ Se.lect text or mtext [Multiple] 
- Chọn lần lượt từng text/Mtext để tạo/bỏ gạch chân 
- Bấm M để chọn và thao tác với nhiều Text/Mtext 
Minh họa 
 

Tiện ích 8: CAP Copy 1 text và Paste cho nhiều text 
Tên lệnh : CAP (Copy And Paste
+ Chọn text/Mtext cần copy 
+ Chọn các text/Mtext cần Paste 
Tiện ích 9: CTX (Tương tự CAP nhưng có thể chọn riêng từ đối tượng/Chọn tập chọn nhiều Text) 
Tên lệnh: CTX (Copy TeXt) 
+ Se.lect Source Object [Settings/Exit] 
- Chọn đối tượng nguồn để Copy 
- Bấm S để Setting có giữa hay không Format của Mtext 
+ Se.lect Destination Object [Multiple/Exit] 
- Chọn từng đối tượng để Paste 
- Bấm M để chọn tập nhiều đối tượng Paste 
Tiện ích 10: Đảo text/Mtext (Đối nội dung lẫn nhau của 2 text) 
Tênh lệnh : DTX (Đảo TeXt) 
+ Chọn đối tượng thứ nhất 
+ Chọn đối tượng thứ hai 
Minh họa 
 
Ghi chú: Lệnh CTX và DTX là chương trình của lee-mac, hochoaivandot biên tập và đổi tên cho dễ sử dụng

Tiện ích 11: Hiệu chỉnh các property của Text 
Tên lệnh PT (Property Text) 
+ Chọn đối tượng 
+ Height/Width/Obl angle/Normal/Backwards/Upsidedown/String <H> 
- Tùy chọn H: Thay đổi chiều cao text 
- Tùy chọn W: Thay đổi Width text 
- Tùy chọn O: Thay đổi góc nghiêng text 
- Tùy chọn B: Đảo text trái phải 
- Tùy chọn U: Úp ngửa text 
Minh họa 
 

Tiện ích 12: Thay đổi nhanh H,W của text 
207: H=2,W=0.7 
285: H=2,W=0.85 
209: H=2,W=0.9 

407: H=4,W=0.7 
485: H=4,W=0.85 
409: H=4,W=0.9 

0407: H=0.4,W=0.7 
0485: H=0.4,W=0.85 
0409: H=0.4,W=0.9 

HT: Thay đổi chiều cao chữ (tự nhập chiều cao mới) 
H2: H=2 
H4: H=4 
H04: H=04 

WT: Thay đổi width chữ (tự nhập w mới) 
W07: W=0.7 
W85: W=0.85 
W09: W=0.9 

Minh họa: 


Tiện ích 13: Move text dọc Curve (Tác giả Lee-mac) 
Tên lệnh: MTC (Move Text along Curve) 
+ Chọn text 
+ Chọn curve 
Align Text: [+/-] for [O]ffset, [P]erpendicular 
Các tùy chọn + - O P để định vị text 
Minh họa 
 

Tiện ích 14: Chuyển font text trong bản vẽ 
Tên lệnh: CF (Convert Font) 
+ Điền thông số vào hộp thoại 
- Bảng mã của text nguồn 
- Bảng mã của text muốn chuyển thành 
- Chọn Style Text muốn text sang sau khi convert 
+ Chọn các text 
Minh họa: 
 

Tiện ích 15: T2M/ T2MT 
Tên lệnh: T2M (Text to Mtext) 

Tiện ích 16: AT viết text cong theo cung ARC 
Tên lệnh AT: Arc Text 
 

Ghi chú: Các lệnh này trong tiện ích Express tools, hochoaivandot chỉ biên tập và đổi tên lệnh cho thuận tiện sử dụng 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét