Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

TÌM HIỂU VỀ NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28-06


 

   

Gia đình là một tế bào của hội, nơi dùy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.


Trải qua nhiều thế hệ gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.          Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định việc quan tấm đến gia đình là đúng vì : “ Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Theo lời Bác ngày 28 tháng 6 năm 2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy  đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.


          Có thể nói,  gia đình là “ hộ”- đơn vị kinh tế- xã hội, là nơi  sản xuất ra của cải vật chất nuôi sống gia đình và xã hội  và cũng là nơi sản xuất ra con người, tái sản xuất sức lao động; là tổ ấm đầu tiên nuôi dưỡng, hình thành nhân cách của con người. Nó không chỉ là mối quan tâm của từng người, không phải là việc nghiên cứu của một số nhà khoa học mà là sự quan tâm của cả một thiết chế xã hội được thể hiện qua nhận thức và hành động của Đảng, nhà nước và nhân dân. Như vậy rõ ràng gia đình không còn là vấn đề cá biệt, riêng lẻ nữa, mà đã trở thành vấn đề chung của quốc gia và quốc tế.


          Năm 2013, với chủ đề của ngày Gia đình Việt Nam là : VÌ MỘT MÁI ẤM GIA ĐÌNH KHÔNG CÓ BẠO LỰC”, nhằm phát huy hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị 55 của Ban Bí thư Trung ươngĐảng; đưa Luật Hôn nhân và Gia đình, luật Phòng chống Bạo lực Gia đình và Luật Bình đẳng giới đi vào cuộc sống, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia có khung pháp lý khá hoàn thiện để bảo vệ quyền của người phụ nữ và đẩy lùi bạo lực gia đình; xây dựng gia đình văn hóa và thúc đẩy phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tạo, không khí gắn bó vui vẻ trong các gia đình Việt Nam ở mỗi làng, thôn, ấp, xã, huyện, thị, tỉnh, thành. Đề cao vai trò của gia đình trong việc nuôi dạy con tốt, giữ gìn phát huy truyền thống và phong tục tập quán tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu của gia đình trong nuôi dạy con cháu. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nuôi dạy con tốt, làm cho gia đình thực sự trở thành môi trường tốt nhất trong giáo dục hình thành nhân  cách cho trẻ em.


          Ngày gia đình được tổ chức, triển khai như một cuộc vận động xã hội rộng lớn nhằm phát huy vai trò của gia đình trong phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng con người nói chung và trẻ em nói riêng. Huy động mọi nguồn lực xã hội giúp đỡ những gia đình khó khăn, tạo điều kiện cho các gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ của mình trong nuôi dạy và giáo dục con cái. Nhiệm vụ của mỗi gia đình Việt Nam chúng ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là phải tạo ra những thế hệ người Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, khỏe mạnh, có học vấn, có thực tiễn; Có như vậy mới sánh vai với các cường quốc trên thế giới.


          Nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28.6, mỗi gia đình hãy tổ chức xum họp gia đình, tổ chức liên hoan, gặp mặt các thành viên trong gia đình nhằm ôn lại truyền thống, nề nếp gia phong của gia đình và dòng họ; hãy phấn đấu “Vì một mái ấm gia đình không có bạo lực” từng bước đưa “ Ngày Gia đình” vào cuộc sống, trở thành ngày hội thật sự, mang ý nghĩa nhân văn, truyền thống trong mỗi gia đình Việt Nam.


 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét