Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Một số câu tiếng Anh thường dùng hàng ngày

1. After you.: 
Mời ngài trước.
Là câu nói khách sáo, dùng khi ra/ vào cửa, lên xe,…

2. I just couldn’t help it. Tôi không kiềm chế được / Tôi không nhịn nổi…
Câu nói hay ho này dùng trong những trường hợp nào?
eg: I was deeply
moved by the film and I cried and cried. I just couldn’t help it.

3. Don’t take it to heart. Đừng để bụng/ Đừng bận tâm
eg: This test isn’t that important. Don’t take it to heart.

4. We’d better be off. Chúng ta nên đi thôi
It’s getting late. We’d better be off .

5.Let’s face it. Hãy đối mặt đi / Cần đối mặt với hiện thực
Thường cho thấy người nói không muốn né tránh khó khăn.
eg: I know it’s a difficult situation. Let’s face it, OK?

6. Let’s get started. Bắt đầu làm thôi
Nói khi khuyên bảo: Don’t just talk. Let’s get started.

7. I’m really dead. Tôi mệt chết đi được
Nói ra cảm nhận của mình: After all that work, I’m really dead.

8. I’ve done my best. Tôi cố hết sức rồi
9. Is that so? Thật thế sao? / Thế á?
Biểu thị sự kinh ngạc, nghi ngờ của người nghe

10. Don’t play games with me! Đừng có giỡn với tôi.

11. I don’t know for sure. Tôi cũng không chắc
Stranger: Could you tell me how to get to the town hall?
Tom: I don’t know for sure. Maybe you could ask the policeman over there.

12. I’m not going to kid you.
Tôi đâu có đùa với anh
Karin: You quit the job? You are kidding.
Jack: I’m not going to kid you. I’m serious.

13. That’s something.
Quá tốt rồi / Giỏi lắm
A: I’m granted a full scholarship for this semester.
B: Congratulations. That’s something.
14. Brilliant idea!
Ý kiến hay! / Thông minh đấy!

15. Do you really mean it?
Nói thật đấy à?
Michael: Whenever you are short of money, just come to me.
David: Do you really mean it?

16. You are a great help.
Bạn đã giúp rất nhiều

17. I couldn’t be more sure.
Tôi cũng không dám chắc

18. I am behind you. Tôi ủng hộ cậu
A: Whatever decision you’re going to make, I am behind you.

19. I’m broke. Tôi không một xu dính túi

20. Mind you!
Hãy chú ý! / Nghe nào! (Có thể chỉ dùng Mind.)
eg: Mind you! He’s a very nice fellow though bad-tempered.

21. You can count on it.
Yên tâm đi / Cứ tin như vậy đi
A: Do you think he will come to my birthday party?
B: You can count on it.

22. I never liked it anyway.
Tôi chẳng bao giờ thích thứ này
Khi bạn bè, đồng nghiệp làm hỏng cái gì của bạn, có thể dùng câu nói này để họ bớt lúng túng hay khó xử:
Oh, don’t worry. I’m thinking of buying a new one. I never liked it anyway

23. That depends.
Tuỳ tình hình thôi
eg: I may go to the airport to meet her. But that depends.
Congratulations.Chúc mừng

24. Thanks anyway.
Dù sao cũng phải cảm ơn cậu
Khi có người ra sức giúp đỡ mà lại không nên chuyện, có thể dùng câu này để cảm ơn

25. It’s a deal.
Hẹn thế nhé
Harry: Haven’t seen you for ages. Let’s have a get-together next week.
Jenny: It’s a deal.
Here are some of the commonly used on a daily basis: 1. After you.: Invited him first.
Is saying customers flute, used when the/in the door, Board, ...

2. I just couldn't help it. I don't control, I'm not breaking up. ..
This quote is used or coughs?
eg: I was deeply moved by the film and I cried and cried. I just couldn't help it.

3. Don't take it to heart. Don't let the belly/don't bother eg: This test isn't that important. Don't take it to heart.

4. We'd better be off. We should take only it's getting late. We'd better be off.

5. Let's face it. Keep face away/Need to face the reality Often shows people say don't want to Dodge trouble.
eg: I know it's a difficult situation. Let's face it, OK?

6. Let's get started. Start doing only Comes when the advice: Don't just talk. Let's get started.

7. I'm really dead. I die is said to perceive itself: After all that work, I'm really dead.

8. I've done my best. I try hard, and then 9. Is that so? It's the stars? /The Asia?
Denote amazement, suspicious of the listener. Don't play games with me! Don't fool around with me.

11. I don't know for sure. I'm also not sure Stranger: Could you tell me how to get to the town hall?
Tom: I don't know for sure. Maybe you could ask the policeman over there.

12. I'm not going to kid you.
I didn't play with him Karin: You quit the job? You are kidding.
Jack: I'm not going to kid you. I'm serious.

13. that's something.
Too good and very Good/a: I'm granted a full scholarship for this semester.
B: Congratulations. That's something.
14. Brilliant idea!
Good idea! /Smart!

15. Do you really mean it?
Say it with?
Michael: Whenever you are short of money, just come to me.
David: Do you really mean it?

16. You are a great help.
You have helped a lot. I couldn't be more sure.
I also do not dare to be 18. I am behind you. I supported him A: Whatever decision you're going to make, I am behind you.

19. I'm broke. I'm not penniless 20. Mind you!
Please pay attention! /Listen! (Can only use Mind.)
eg: Mind you! He's a very nice fellow though bad-tempered.

21. You can count on it.
Peace of mind go/For such news comes A: Do you think he will come to my birthday party?
B: You can count on it.

22. I never liked it anyway.
I never liked this stuff When your friends, coworkers damage something of you, can use this sentence to remove embarrassing or awkward: Oh, don't worry. I'm thinking of buying a new one. I never liked it anyway. That depends.
Depending on the situation only eg: I may go to the airport to meet her. But that depends.
Congratulations ... congratulations to 24. Thanks anyway.
Nonetheless should thank him when people push for help which should not, can use this sentence to thank 25. It's a deal.
Appointment the next time Harry: Haven't seen you for ages. Let's have a get-together next week.
Jenny: it's a deal

0 nhận xét:

Đăng nhận xét