Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Hướng dẫn cơ bản sử dụng VPS với putty trên Linux cho newbie

Đa số mọi nguời chưa dùng vps (cụ thể là vps linux) bao h, nên lần đầu tiên dùng chỉ thấy nó mỗi cái IP, user và pass mà ko biết cách dùng sao . Mình sẽ huớng dẫn các bạn cách sử dụng đơn giản nhất cho tất cả các loại VPS chứ ko riêng j amz

- Dụng cụ:

+ Mình hay dùng putty ( ai dùng cái khác cũng đuợc nhưng mình quen dùng putty rùi)

+ winscp để download từ VPS về máy tính ( quen dùng cái nì rùi )

- Bài học bắt đầu:

 

Bài 1: đăng nhập

+ Bật putty lên và paste IP vào o host name và open thui. 1 cái màn hình đen xì hiện lên như Dos vậy.

+gõ User: root và pass là pass của bạn vào. Thế là xong phần kết nối

 

Bài 2: Các Lệnh cơ bản

1, Chuyển về thư mục gốc: gõ cd/

Quote:

root@local [~]# cd / 

2, Tạo file: lênh vi

- ví dụ tạo file abc.txt ở thư mục gốc / 

Quote:

root@local [/]# vi abc.txt 

<nhấn dung="" i="" insert="" m="" n="" o="">

<nhấn esc="" n="" o="" t="">

nhấn :wq để ghi file và thoát ra ngoài vi

 

+Xem lại file đã tạo

Quote:

root@local [/]# vi /abc.txt 

+Thoát ra ngoài

:q

 

3, Xem ngay nội dung file mà ko muốn chỉnh sửa:

Quote:

root@local [/]# cat /abc.txt 

-hoặc 

Quote:

root@local [/]# more /abc.txt 

- Dùng lệnh tail -f để xem log file thay đổi liên tục

Quote:

root@local [/]# tail -f /abc.txt

test 

Những thay đổi sẽ liên tiếp hiện lên

Nhấn Ctrl + c để thoát

Quote:

root@local [/]# 

4, Copy file: lệnh cp

ví dụ Copy file abc.txt từ thư mục gốc sang thư mục /usr/local/apache/htdocs/

Quote:

root@local [/]# cp /local.txt /usr/local/apache/htdocs/ 

5, Move file: lệnh mv

Move file abc.txt từ thư mục gốc sang thư mục /tmp

Quote:

root@local [/]# mv /abc.txt /tmp/ 

6, Đổi tên file: 

dùng lệnh tuơng tự như di chuyển file đổi từ abc.txt thành abc.bak

Quote:

root@local [/]# mv /tmp/abc.txt /tmp/abc.txt.bak 

7, xem nội các file trong thư mục

Quote:

root@local [/]# ls

./ bin/ lib64/ perl588installer/ scripts/ usr/

../ dev/ lost+found/ perl588installer.tar.gz selinux/ var/

authProg@ etc/ media/ proc/ srv/

.autofsck home/ mnt/ root/ sys/

.autorelabel lib/ opt/ sbin/ tmp/ 

8, Tạo thư mục:

Tạo thư mục thanlong trong thư mục root

Quote:

root@lac [/]# mkdir /thanlong 

ví dụ trong VPS của mình:

Quote:

root@local [/]# mkdir /txt/thanlong

mkdir: cannot create directory `/txt/thanlong': No such file or directory 

Nếu thư mục cha chưa tồn tại thì có thể dùng lệnh mkdir với tham số -p để nó tạo cả thử mục cha (parent)

Quote:

root@lac [/]# mkdir -p /txt/thanlong 

9, Mở port firewall:

-AMZ thì vào console mở port thì ko nói làm j nhé

- Kiểm tra firewall đã chạy chưa. nếu chưa chạy thì ko cần mở port

Quote:

root@local [/]# /etc/rc.d/init.d/iptables status 

Thấy nó hiện ra nhiều lằng ngoằng tức là đang chạy

- Sửa file cấu hình firewall bằng lệnh vi đã giới thiệu ở trên

Quote:

root@local [/]# vi /etc/sysconfig/iptables

 

# Firewall configuration written by system-config-firewall

# Manual customization of this file is not recommended.

*filter

:INPUT ACCEPT [0:0]

:FORWARD ACCEPT [0:0]

:OUTPUT ACCEPT [0:0]

-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

-A INPUT -p icmp -j ACCEPT

-A INPUT -i lo -j ACCEPT

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited

-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited

COMMIT 

Nhấn Insert để chuyển sang chế độ soạn thảo

Di chuyển con trỏ đến vị trí muốn thêm chữ. Chú ý các luật thực hiện từ trên xuống

Thêm vào

Quote:

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 2086 -j ACCEPT 

nhấn Esc

nhấn :wq để ghi lại

- Xem lại nội dung file cấu hình đã sửa

Quote:

root@local [/]# cat /etc/sysconfig/iptables

# Firewall configuration written by system-config-firewall

# Manual customization of this file is not recommended.

*filter

:INPUT ACCEPT [0:0]

:FORWARD ACCEPT [0:0]

:OUTPUT ACCEPT [0:0]

-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

-A INPUT -p icmp -j ACCEPT

-A INPUT -i lo -j ACCEPT

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 2086 -j ACCEPT

-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited

-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited

COMMIT 

- Khởi động lại firewall

Quote:

root@local [/]# /etc/rc.d/init.d/iptable restart 

10,Down load file từ internet về server: dùng lệnh wget <địa chỉ file cần download>

Quote:

root@local [/]# wget http://***.com/download/tail.exe

--2009-10-27 0836-- http://***.com/download/tail.exe

Resolving ***.com... 174.456.3.98

Connecting to ***.com|174.456.3.98|:80... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 32768 (32K) [application/octet-stream]

Saving to: `tail.exe'

 

100%[======================================>] 32,768 44.9K/s in 0.7s

 

2009-10-27 0837 (44.9 KB/s) - `tail.exe' saved [32768/32768]

 

root@local [/]# 

 

11, Download file từ server về máy tính cá nhân

-Copy file cần download về máy vào thư mục web mà download

-Cài winscp và dùng để download về, sử dụng như NC thôi

12, Muốn dùng vps cho domain thì chỉ việc point domain về địa chỉ IP của VPS thui ko cần làm j thêm ( vì 1 ip chỉ dùng cho 1 domain thui, muốn 1 ip dùng nhiù domain thì cài Cpanel vào)

Bonus: cài cpanel

Quote:

cd /home

wget http://layer1.cpanel.net/latest

hostname gsgd.com

sh latest 

đợi khoảng 1h là okie

Sau khi chạy xong Console bạn có thể vào Cpanel WHM để config VPS bằng cách https://ip:2086

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét