Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Chương trình mẫu java: Phần mềm quản lý sản phẩm bằng java

Bài tập này mang tính tham khảo cho các sinh viên đang học Java1

Trong chương trình mẫu này Tôi muốn giới thiệu một số chức năng:

- Các control : JMenuBar, JSplitPane, JList, JTable, JCombobox

- Các collections: ArrayList, Vector

- JFileChooser

-Cho phép lưu đối tượng xuống ổ cứng và đọc đối tượng lên giao diện

Mô tả:

Cho phép nhập xuất danh sách các danh mục sản phẩm, các sản phẩm của từng danh mục, các chức năng thêm sửa xóa, lưu tập tin

Các em tham khảo và tiếp tục hoàn thiện những phần Thầy chưa làm.

Cũng như các ví dụ trước, Thầy không ghi chú, các em ráng đọc hiểu, vì cách sử dụng control Thầy đã hướng dẫn kỹ trên lớp

Cấu trúc file chương trình gồm có:

Product.java : dùng để lưu thông tin của từng sản phẩm

Category.java: dùng để lưu danh mục sản phẩm và lưu danh sách các sản phẩm của từng danh mục

ListCategory.java: dùng để lưu danh sách các danh mục

MyProcessFile.java: dùng để xử lý tập tin: lưu và đọc đối tượng trên ổ cứng

MainManagerUI.java: lớp giao diện chính của chương trình

CategoryManagerUI.java: lớp giao diện phụ để cập nhật thông tin của danh mục

TestMain.java: dùng để chạy chương trình chính

Giao diện chính của chương trình như sau:Khi bấm vào nút New của danh mục sẽ hiển thị màn hình cập nhật danh mục:Coding mẫu:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét