Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Sự khác biệt giữa "Do" và "Make"

Sự khác biệt giữa "Do" và "Make"


 Hai từ “do”và “make” trong tiếng Anh đều có nghĩa là “làm”. Hai động từ “do” và “make” thường gây lung túng cho người học vì cả hai đều có thể dịch là “làm” trong tiếng Việt, đôi khi không biết phải chọn dùng từ nào cho đúng. Dưới đây là một vài điểm cần lưu ý về hai động từ này giúp bạn đưa ra phương án lựa chọn phù hợp với từng trường hợp cụ thể. 

 1. Cách dùng “do”

- Dùng “do” cho các hoạt động hằng ngày, chú ý rằng những hoạt động này thường là không tạo nên vật gì cụ thể, không sáng tạo nên cái mới.

do housework
do the ironing
do the dishes
do a job 

- Dùng “do” khi nói “làm” một cách chung chung, không đề cập chính xác tên của hoạt động. Thường đi với các từ: something, nothing, anything, everything…

I’m not doing anything today.
He does everything for his mother.
She’s doing nothing at the moment.

- Một số cách nói phổ biến dùng “do”:

do one’s best
do good
do harm
do a favour
do business

  

2. Cách dùng “make” 

- Dùng “make” diễn tả các hoạt động tạo nên cái gì đó cụ thể mà bạn có thể chạm vào được.

make food
make a cup of tea / coffee
make a mess

- Làm phim hoặc chương trình tivi (chỉ đạo, sản xuất hoặc đóng phim). 

The film was made by Goldcrest Productions.

3. to make thường đi với các thành ngữ sau: 

to make a promise: hứa điều gì

to make a speech: diễn thuyết

to make an excuse: xin lỗi

 to make a mistake: phạm lỗi

make plans                                                                 

make a mistake

make an exception                                                     

make arrangements                                                     

make a decision                       

make an effort   

make noise     

make money       

make a telephone call 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét