Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Những ngày tốt để lấy vợ,chuyển nhà năm 2013

Năm 2013, có 90 ngày được xem là tốt cho việc chuyển nhà.

Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 1/2013
Ngày 2/1 dương lịch (DL) tức ngày 21/11 năm Nhâm Thìn
Ngày 16/1 DL (5/12 năm Nhâm Thìn)
Ngày 18/1 DL (7/12 năm Nhâm Thìn)
Ngày 21/1 DL (10/12 năm Nhâm Thìn)
Ngày 30/1 DL (19/12 năm Nhâm Thìn)ngày tốt chuyển nhà năm 2013
 Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 2/2013
Ngày 6/2 DL (28/12 năm Nhâm Thìn)
Ngày 10/2 DL (1/1 năm Quý Tỵ)
Ngày 12/2 DL (3/1 năm Quy Tỵ)
Ngày 14/2 DL(5/1 năm Quy Tỵ)
Ngày 18/2 DL(9/1 năm Quy Tỵ)
Ngày 21/2 DL(12/1 năm Quy Tỵ)Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 3/2013
Ngày 9/3 DL (28/1 năm Quý Tỵ)
Ngày 10/3 DL (29/1 năm Quý Tỵ)
Ngày 18/3 DL (7/2 năm Quý Tỵ)
Ngày 19/3 DL (8/2 năm Quý Tỵ)
Ngày 21/3 DL (10/2 năm Quý Tỵ)
Ngày 22/3 DL (11/2 năm Quý Tỵ)
Ngày 24/3 DL (13/2 năm Quý Tỵ)
Ngày 30/3 DL (19/2 năm Quý Tỵ)
Ngày 31/3 DL (20/2 năm Quý Tỵ)

Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 4/2013
Ngày 6/4 DL (26/2 năm Quý Tỵ)

Ngày 9/4 DL (29/2 năm Quý Tỵ)
Ngày 18/4 DL (9/3 năm Quý Tỵ)

Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 5/2013
Ngày 1/5 DL (22/3 năm Quý Tỵ)

Ngày 3/5 DL (24/3 năm Quý Tỵ)
Ngày 7/5 DL (28/3 năm Quý Tỵ)
Ngày 10/5 DL (1/4 năm Quý Tỵ)
Ngày 14/5 DL (5/4 năm Quý Tỵ)
Ngày 19/5 DL (10/4 năm Quý Tỵ)
Ngày 22/5 DL (13/4 năm Quý Tỵ)
Ngày 24/5 DL (15/4 năm Quý Tỵ)
Ngày 25/5 DL (16/4 năm Quý Tỵ)
Ngày 28/5 DL (19/4 năm Quý Tỵ)
Ngày 30/5 DL (21/4 năm Quý Tỵ)


Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 6/2013
Ngày 1/6 DL (23/4 năm Quý Tỵ)
Ngày 3/6 DL (25/4 năm Quý Tỵ)
Ngày 7/6 DL (29/4 năm Quý Tỵ)
Ngày 10/6 DL (3/5 năm Quý Tỵ)
Ngày 11/6 DL (4/5 năm Quý Tỵ)
Ngày 13/6 DL (6/5 năm Quý Tỵ)
Ngày 14/6 DL (7/5 năm Quý Tỵ)
Ngày 22/6 DL (15/5 năm Quý Tỵ)
Ngày 23/6 DL (16/5 năm Quý Tỵ)
Ngày 25/6 DL (18/5 năm Quý Tỵ)


Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 7/2013
Ngày 2/7 DL (25/5 năm Quý Tỵ)
Ngày 4/7 DL (2/5 năm Quý Tỵ)
Ngày 8/7 DL (18/5 năm Quý Tỵ)
Ngày 11/7 DL (4/6 năm Quý Tỵ)
Ngày 12/7 DL (5/6 năm Quý Tỵ)
Ngày 17/7 DL (10/6 năm Quý Tỵ)
Ngày 24/7 DL (17/6 năm Quý Tỵ)


Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 8/2013
Ngày 4/8 DL (28/6 năm Quý Tỵ)
Ngày 6/8 DL (30/6 năm Quý Tỵ)
Ngày 9/8 DL (3/7 năm Quý Tỵ)
Ngày 10/8 DL (4/7 năm Quý Tỵ)
Ngày 18/8 DL (12/7 năm Quý Tỵ)
Ngày 24/8 DL (18/7 năm Quý Tỵ)
Ngày 26/8 DL (20/7 năm Quý Tỵ)
Ngày 29/8 DL (23/7 năm Quý Tỵ)
Ngày 30/8 DL (24/7 năm Quý Tỵ)
Ngày 31/8 DL (25/7 năm Quý Tỵ)


Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 9/2013
Ngày 3/9 DL (28/7 năm Quý Tỵ)
Ngày 7/9 DL (30/7 năm Quý Tỵ)
Ngày 8/9 DL (4/8 năm Quý Tỵ)
Ngày 11/9 DL (7/8 năm Quý Tỵ)
Ngày 15/9 DL (11/8 năm Quý Tỵ)
Ngày 18/9 DL (14/8 năm Quý Tỵ)
Ngày 20/9 DL (16/8 năm Quý Tỵ)
Ngày 23/9 DL (19/8 năm Quý Tỵ)
Ngày 30/9 DL (26/8 năm Quý Tỵ)


Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 10/2013
Ngày 5/10 DL (1/9 năm Quý Tỵ)
Ngày 6/10 DL (2/9 năm Quý Tỵ)
Ngày 11/10 DL (7/9 năm Quý Tỵ)
Ngày 12/10 DL (8/9 năm Quý Tỵ)
Ngày 19/10 DL (15/9 năm Quý Tỵ)
Ngày 21/10 DL (17/9 năm Quý Tỵ)
Ngày 23/10 DL (19/9 năm Quý Tỵ)
Ngày 31/10 DL (27/9 năm Quý Tỵ)


Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 11/2013
Ngày 1/11 DL (28/9 năm Quý Tỵ)
Ngày 3/11 DL (1/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 5/11 DL (3/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 6/11 DL (4/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 8/11 DL (6/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 9/11 DL (7/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 12/11 DL (10/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 18/11 DL (16/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 20/11 DL (18/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 21/11 DL (19/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 24/11 DL (22/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 30/11 DL (28/10 năm Quý Tỵ)


Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 12/2013
Ngày 2/12 DL (30/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 3/12 DL (1/11 năm Quý Tỵ)
Ngày 4/12 DL (2/11 năm Quý Tỵ)
Ngày 13/12 DL (11/11 năm Quý Tỵ)
Ngày 28/12 DL (26/11 năm Quý Tỵ)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét