Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Phân biệt WISH và HOPE trong tiếng Anh

Hope được dùng khi diễn tả mong muốn việc gì đó có thể xảy ra.

Wish dùng để diễn tả mong muốn điều gì đó không thể xảy ra hoặc đã không xảy ra.

Hope

- Diễn tả hy vọng điều gì xảy ra trong quá khứ thì dùng thì Quá khứ đơn.

E.g.: I hope she found the restaurant.
         I hope he passed his class last semester.

- Diễn tả hy vọng điều xảy ra ở hiện tại thì dùng thì Hiện tại.

E.g.: I hope he's all right.
         I hope he knows where the clinic is.
         I hope he's having a good time in Florida.
         I hope he likes Italian food.

- Diễn tả hy vọng điều xảy ra ở tương lại thì dùng thì Hiện tại (hoặc tương lai nhưng thì tương lai thì ít dùng hơn)

E.g.:  I hope he has a good time in Florida next month.
         (I hope he'll have a good time in Florida next month.)
          I hope she comes to see us when she passes through New York.
         (I hope she'll come to see us when she passes through New York.)

Wish

- Diễn tả mong muốn điều xảy ra ở quá khứ dùng thì quá khứ hoàn thành.

E.g.: I wish I had passed my ESL class last semester! (You didn't pass.)
         I wish she had given me her phone number. (She didn't give it to you.)

- Diễn tả mong muốn điều xảy ra ở hiện tại dùng thì quá khứ.

E.g.: I wish I had a good job. (You have a bad job now.)
         I wish I had a million dollars. (You don't have a lot of money.)
         I wish I knew how to speak Japanese. (You can't speak it.)
         I wish I could type. (You can't type.)
         I wish I were a good dancer. (You're a bad dancer.)
         I wish she were nicer to me. (She's not nice to you.)

Lưu ý: Chúng ta sử dụng động từ "were" cho tất cả các chủ từ trong câu điều kiện với wish

- Diễn tả mong muốn điều xảy ra ở tương lai, dùng "would".

E.g.: I wish Clinton would do more to help the poor.
         I wish you would quit smoking soon.

Lưu ý: Nếu bạn nghĩ đó là điều có thể xảy ra thì dùng hope chứ không dùng wish.

E.g.: "I hope Clinton does something about healthcare soon"  nghĩa là bạn nghĩ khả năng Clinton sẽ đi chăm sóc sức khỏe sẽ rất cao.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét