Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

PHÂN BIỆT "TALK TO" VỚI "TALK WITH"

Cả hai động từ đều có thể dùng thay thế nhau và cùng có nghĩa là nói, nói chuyện với ai, nhưng nghĩa hơi dị biệt, "talk to" còn có nghĩa khiển trách, còn "talk with" thì ngụ ý bàn luận.

(1) Giống nghĩa nhau:

- It's been nice talking with you=It's been nice talking to you=Nói chuyện với bạn rất thích thú.

- I'd like to talk with you in private=Tôi muốn bàn chuyện riêng với ông=I'd like to talk to you in private.

- Talk to/with me! I really want your opinion=Cứ nói cho tôi biết. Tôi muốn biết ý kiến bạn ra sao.

- I will have to talk to/with Mark to see what he really thinks=Tôi phải nói chuyện với anh Mark xem ý thực lòng anh nghĩ sao về chuyện này.
(2) Nghĩa bóng: Talk to còn có nghĩa là rầy la, khiển trách.

- [Lời cô giáo nói với ông bố] I wish you'd talk to your son=(reprimand) Tôi mong ông khiển trách cậu con trai của ông. He's creating havoc in the classroom=Cậu phá phách trong lớp.

- [Lời ông bố nói với cô giáo.] I talked to my son about his conduct in hisôi đã rầy là cháu về tư cách của nó trong lớp.
(3) Talk with=bàn chuyện với ai, discuss something with someone

- I will talk over this matter with John=Tôi phải bàn chuyện này với John.

- Can I talk with you about my salary? (to hold a discussion)=Tôi muốn thưa chuyện với bà về lương của tôi.

- Could I talk with you about Jane?=Tôi có thể thưa chuyện với bà về cô Jane không?

- I talked with the boy about his work=Tôi đã nó chuyện với anh ta về công việc anh làm.

- I talked with my adviser about my program=Tôi đã bàn với vị giáo sư cố vấn về chương trình học của tôi.
=> "To talk to" = chỉ có nghĩa là nói với ai, dặn dò ai điều gì, hay rầy la, còn "to talk with" ngụ ý hai bên đối thoại, trao đổi ý kiến, hay bàn luận một chuyện và nghĩa lịch sự hơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét