Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Make file .jar include library with Netbeans

Thông thường, khi build project trong Netbeans sẽ tạo file jar trong /dist. Tuy nhiên nếu project có các gói library ngoài thì các gói class này sẽ được build trong /dist/lib/.. Như vậy nếu muốn chạy file jar trong /dist thì buộc phải có thư mục /lib đi kèm --> rất bất tiện.
Thủ thuật sau sẽ giúp tạo 1 file jar duy nhất cho project.

Mở file build.xml  của project trong netbeans, copy đoạn code sau vào dưới cùng (trước tag đóng project):
 1. <target name="fat-jar" depends="jar">  

 2.   

 3. <!-- Change the value of this property to be the name of your JAR,  

 4.   

 5. minus the .jar extension. It should not have spaces.  

 6.   

 7. -->  

 8.   

 9. <property name="fat-jar.name" value="jar_name"/>  

 10.   

 11. <!-- don't edit below this line -->  

 12.   

 13. <property name="fat-jar.dir" value="fat-jar"/>  

 14.   

 15. <property name="fat-jar.jar" value="${fat-jar.dir}/${fat-jar.name}.jar"/>  

 16.   

 17. <echo message="Packaging ${application.title} into a single JAR at ${fat-jar.jar}"/>  

 18.   

 19. <delete dir="${fat-jar.dir}"/>  

 20.   

 21. <mkdir dir="${fat-jar.dir}"/>  

 22.   

 23. <jar destfile="${fat-jar.dir}/temp_final.jar" filesetmanifest="skip">  

 24.   

 25. <zipgroupfileset dir="dist" includes="*.jar"/>  

 26.   

 27. <zipgroupfileset dir="dist/lib" includes="*.jar"/>  

 28.   

 29. <manifest>  

 30.   

 31. <attribute name="Main-Class" value="${main.class}"/>  

 32.   

 33. </manifest>  

 34.   

 35. </jar>  

 36.   

 37. <zip destfile="${fat-jar.jar}">  

 38.   

 39. <zipfileset src="${fat-jar.dir}/temp_final.jar"  

 40.   

 41. excludes="META-INF/*.SF, META-INF/*.DSA, META-INF/*.RSA"/>  

 42.   

 43. </zip>  

 44.   

 45. <delete file="${fat-jar.dir}/temp_final.jar"/>  

 46.   

 47. </target>  Khi nào muốn build thì click chuột phải vào file build.xml chọn Run Target --> Other target --> fat-jar. File jar sẽ được lưu trong thư mục /fat-jar của project.
Một cách khác đó là thay đổi trực tiếp -post-jar trong build.xml như sau: 1. <target name="-post-jar">  

 2.   

 3. <jar jarfile="dist/Combined-dist.jar">  

 4.   

 5. <zipfileset src="${dist.jar}" excludes="META-INF/*" />  

 6.   

 7. <zipfileset src="lib/commons-io-1.4.jar" excludes="META-INF/*" />  

 8.   

 9. <manifest>  

 10.   

 11. <attribute name="Main-Class" value="com.example.mypackage.Main"/>  

 12.   

 13. </manifest>  

 14.   

 15. </jar>  

 16.   

 17. </target>  Khi đó chỉ việc build project là đoạn -post-jar sẽ được thực hiện. Trong đoạn trên chỗ thêm thư viện ngoài là attribute zipfileset, nếu muốn thêm nhiều thư viện thì có thể dùng attribute zipgroupfileset với dir="path_to_lib" includes="*.jar"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét