Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Các ví dụ về Java Assignment OperatorCác toán tử =, +=, -=, *=, /=, %= là khá quen thuộc nên Tôi sẽ không giải thích các toán từ này:

1) Toán tử <<= (Left Shift, then assignment). Tôi gọi nôm na là đẩy bit qua bên trái


Ví dụ 1:

int x=5;
int y=2;
x=x<<y;

System.out.println(x);

Chúng ta sẽ có kết quả là 20

Quá trình nó thực hiện như sau:

- Phân tích số thập phân thành nhị phân

số x=5 sang nhị phân : 00000101

- Biểu thức x=x<<y, trước tiên vế phải được thực hiện trước, nó sẽ đẩy dãy nhị phân x=5 qua bên trái 2 bit ( vì y =2)

tức là: 00000101 sẽ thành 00010100 (sau khi đẩy qua trái thì các bit bên phải sẽ trở thành 0), số nhị phân 00010100 sẽ có giá trị là: 2^4+2^2=16+4=20 . Như vậy cuối cùng ta được x=20.

Ví dụ 2:

int x=11;
int y=4;
x=x<<y;

System.out.println(x);

Chúng ta sẽ có kết quả là 176

Quá trình nó thực hiện như sau:

- Phân tích số thập phân thành nhị phân

số x=11 sang nhị phân : 00001011

- Biểu thức x=x<<y, trước tiên vế phải được thực hiện trước, nó sẽ đẩy dãy nhị phân x=11 qua bên trái 4 bit ( vì y =4)

tức là: 00001011 sẽ thành 10110000(sau khi đẩy qua trái thì các bit bên phải sẽ trở thành 0), số nhị phân 10110000sẽ có giá trị là: 2^7+2^5+2^4=128+32+16=176 . Như vậy cuối cùng ta được x=176.

Tương tự đối với số âm, đầu tiên bạn cứ dịch chuyển bit y chang như số  dương bên trên, sau đó thêm dấu âm (-) vào đằng trước kết quả. Tức là giả sử x=-11, y=4 thì x=x<<y sẽ có kết quả là -176.

2) Toán tử >>= (Right Shift with sign, then assignment). Tôi gọi nôm na là đẩy bit qua bên phải


Trường hợp này số dương và số âm nó có khác biệt lớn.

- Đối với số dương nó sẽ dịch chuyển các bit qua bên phải, các bit trái sẽ =0

Ví dụ 1: Giả sử ta có đoạn lệnh bên dưới:

int x=13;
int y=1;
x=x>>y;

System.out.println(x);

Kết quả ta được là 6

Trước tiên nó cũng phân tích 13 ra số nhị phân như sau: 00001101 sau đó biểu thức x=x>>y sẽ dịch chuyển x=13 qua bên phải 1 bit, tức là ta sẽ được 00000110, như vậy sẽ cho ra kết quả 2^2+2^1 =4+2=6

Ví dụ 2: Giả sử ta có đoạn lệnh bên dưới:

int x=45;
int y=2;
x=x>>y;

System.out.println(x);

Kết quả ta được là 11

Trước tiên nó cũng phân tích 45 ra số nhị phân như sau: 00101101 sau đó biểu thức x=x>>y sẽ dịch chuyển x=45 qua bên phải 2 bit, tức là ta sẽ được 00001011, như vậy sẽ cho ra kết quả 2^3+2^1+2^0 =8+2+1=11

- Đối với số âm (trước tiên các bạn phải xem qua Topic biểu diễn số âm trong máy tính


Giả sử các bạn đã thông thạo phương pháp bù 2 để biểu diễn số Âm trong máy tính, giờ Tôi sẽ viết đoạn lệnh trong Java để kiểm chứng kết quả cho toán tử >>:

int x=-45;
int y=2;
x=x>>y;
System.out.println(x);

Trước tiên bạn phải đổi -45 sang nhị phân = 1101 0011 . Nếu bạn chưa biết cách đổi thì bạn vào Topic biểu diễn số âm bằng phương pháp bù 2 (xem link bên trên).

Dòng lệnh x=x>>y, tức là dịch chuyển x qua phải 2 bit (vì y=2). Sau khi dịch chuyển ta sẽ được kết quả như sau: 1111 0100

Để biết được số nhị phân 1111 0100 có giá trị là bao nhiêu khi chuyển sang hệ thập phân, các bạn làm như sau:

- Tiến hành đảo bit 1111 0100 thành => 0000 1011

- Sau đó cộng thêm 1 vào kết quả 0000 1011, ta được 0000 1100

- Như vậy kết quả sẽ được : 2^3+2^2 = 8+4=12, với dấu đằng trước là Âm, nên kết quả ta được -12

Tức là khi dòng lệnh System.out.println(x); thực hiện thì ta sẽ được -12

3)>>>= (Right Shift with zero, then assignment) – Chú ý phép toán này dựa trên mẫu 32 bit.


Trường hợp này nếu là số Dương (>0) thì >>>= sẽ giống như >>= (Tức là kết quả của toán tử >>= cho kết quả như thế nào thì >>>= cũng cho kết quả như vậy). Do đó trong trường hợp số Dương bạn sẽ xem phần giải thích >>=

Bây giờ Tôi hướng dẫn trường hợp số âm (<0).

Ví dụ 1: – Bạn nhớ tự so sánh với cách làm của toán tử >>= xem chúng khác nhau ở bước nào nhé.

int x=-11;
int y=2;
x=x>>>y;

Trước tiên ta cũng biểu diễn -11 về dạng nhị phân như sau: 11111111 11111111 11111111 1111 0101(Tôi giả sử các bạn đã biết phương pháp Bù 2)

lệnh x>>>y tức là dời x qua bên phải 2 bit : 00111111 11111111 11111111 1111 1101 

Ở bước này ta được kết quả và gán cho biến x luôn (tức là nó khác với >>=, toán tử >>= sẽ đảo bit, sau đó +1 để tính ngược ra số thập phân). Còn đối với >>>= thì không cần, tại đây ta tính luôn:

00111111 11111111 11111111 1111 1101 =2^29+……..2^3+2^2+2^0= 1073741821


Ví dụ 2:

int x=-45;
int y=10;
x=x>>>y;

Biết rằng sau khi thực hiện thì x=4194303, bạn thử tự chạy bằng tay xem có đúng như vậy không  nhé.

4) &= (Bitwise AND, then Assignment)


- Các bạn hiểu nôm na là các bit đều giống nhau là 1 thì sẽ cho kết quả 1, chỉ cần 1 bit là 0 thì sẽ cho kết quả là 0.

Ví dụ 1:

int x=5;
int y=6;
x=x&y;
Chuyển 5 thành nhị phân  0101
Chuyển 6 thành nhị phân 0110
Tiến hành Bitwise And

0101
&
0110
—————-
0100
System.out.println(x); ==> kết quả sẽ là 4 vì 0100 => 2^2=4

Ví dụ 2:

int x=-5;
int y=6;
x=x&y;
Chuyển – 5 thành nhị phân  1011 (dùng phương pháp bù 2)
Chuyển 6 thành nhị phân   0110
Tiến hành Bitwise And

1011
&
0110
—————-
0010
System.out.println(x); ==> kết quả sẽ là 4 vì 0010 => 2^1=2

5) |= (Bitwise OR, then Assignment)


- Chỉ cần 1 bit là 1 thì sẽ cho kết quả 1, cả 2 bit là 0 thì mới cho kết quả 0:

Ví dụ:

int x=13;
int y=3;
x=x|y;
Chuyển 13 sang nhị phân: 1101
Chuyển 3 sang nhị phân  : 0011
Tiến hành Bitwise OR hai số nhị phân trên ta được:

1101
|
0011
————-
1111
System.out.println(x); Sẽ cho kết quả 15 vì 1111 đổi ra thập phân =2^3+2^2+2^1+2^0 =15

Tương tự cho số âm, bạn dùng phương pháp bù 2, sau đó dùng Bitwise OR giống như ví dụ trên.

6) ^= (Bitwise XOR, then Assignment)


- Các bit khác nhau sẽ cho giá trị 1, giống nhau sẽ cho giá trị 0.

Ví dụ:

int x=11;
int y=2;
x=x^y;
Chuyển 11 sang hệ nhị phân: 1011
Chuyển 2 sang hệ nhị phân  : 0010
Tiến hành Bitwise XOR:

1011
^
0010
————–
1001
System.out.println(x); kết quả sẽ cho giá trị 9, bởi vì số nhị phân 1001 đổi qua thập phân = 2^3+2^0=9

Như vậy Tôi đã hướng dẫn khái quát các toán tử khó.

Các bạn phải cố gắng đọc hiểu để làm bài tập cho tốt!

Chúc các bạn thành công.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét