Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

In trang Chẵn hoặc trang Lẻ trong Excel

Không như Word , trong Excel khong có sự lựa chọn để in trang Chẵn trước rồi tới trang Lẻ sau để có thể in được hai trang trên hai mặt giấy .
Để thực hiện việc này bạn cần tạo Macro trong Excel để cho phép in trang Chẵn hoặc trang Lẻ trước và nội dung như sau 

Sub PrintDoubleSided()
Dim TotalPages As Long
Dim Pg As Long
Dim oddoreven As Integer
On Error GoTo enditt

 

TotalPages = ExecuteExcel4Macro("Get.Document(50)")
oddoreven = InputBox(" Vao so 1 de in trang Le , so 2 de in trang Chan ")
For Pg = oddoreven To TotalPages Step 2
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=Pg, To:=Pg
Next Pg

 

enditt:

 

End Sub

0 nhận xét:

Đăng nhận xét