Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Hướng dẫn thiết kế web doanh nghiệp từ A tới Z

Bài lab sau hướng dẫn bạn xây dựng 1 trang web doanh nghiệp hoàn chỉnh: Trang chủ và trang quản trị, sử dụng công cụ DEVELOPER TOOLBOX và DREAMWEAVER.

Hoàn tất bài lab, bạn sẽ được trang web như sau:

Trang chủHình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 693x1465Trang quản trị

Các chức năng chính:

A - Trang Chủ:

 • - Hiện menu 2 cấp, kết hợp hiệu ứng SDMENU và database

 • - Tạo các tab bằng jQuery với dữ liệu động

 • - Hiện tin xem nhiều, tin nổi bật, tin mới nhận

 • - Chức năng đăng nhập thành viên,

 • - Trình bày tin tức theo loại

 • - Hiện banner quảng cáo

 • - Trang hiện tin thuộc loại tin khách hàng muốn xem.

 • - Trang chi tiết tin: Hiện nội dung tin khách hàng muốn xem

 • - Hiện tin cùng loại tin đang xem.

 • - Biểu tượng Yahoo Online


B - Trang quản trị

 • - Vẽ layout trang quản trị

 • - Hạn chế truy cập: Chỉ admin mới được vào trang này.

 • - Tạo trang quản lý Thể Loại

 • - Tạo trang quản lý Loại Tin

 • - Tạo trang quản lý Tin.

 • - Chèn trình soạn thảo TinyMCE

 • - Chèn thư viện Quản Lý Hình


Bắt đầu:

Download source để làm bài lab này tại đây:http://khoa.nhatnghe.vn/lab/webtintu...oanhNghiep.zip

Bước 1Chuẩn bị môi trường làm việc: Tạo database, tạo site, tạo Connection.
http://khoa.nhatnghe.vn/lab/webtintuc/1-ChuanBi/
Download: http://www.mediafire.com/file/pqklgl.../1-ChuanBi.zip

Bước 2: Tạo tin mới nhận, tin nổi bật, tin xem nhiều. Kết hợp với jQuery Tab.
http://khoa.nhatnghe.vn/lab/webtintu...%20nhan%2CTab/
Download: http://www.mediafire.com/file/i92cg9...nhan%2CTab.zip

Bước 3: Hiện các tin và loại tin lồng nhau.
http://khoa.nhatnghe.vn/lab/webtintuc/3-TrinhBayTin/
Download: http://www.mediafire.com/file/25xvqb...rinhBayTin.zip

Bước 4: Tạo jumpMenu với dữ liệu lấy từ database.
http://khoa.nhatnghe.vn/lab/webtintuc/4-LienKetSite/
Download: http://www.mediafire.com/file/29t1c3...ienKetSite.zip

Bước 5: Tạo menu 2 cấp sdMenu, dữ liệu động lấy từ TheLoai và LoaiTin
http://khoa.nhatnghe.vn/lab/webtintuc/5-Menu2Cap/
Download: http://www.mediafire.com/file/a1ayot...5-Menu2Cap.zip

Bước 6: Hiện tin xem nhiều, tạo Tooltip: Hiện ra mô tả tin khi rê chuột lên tiêu đề tin.
http://khoa.nhatnghe.vn/lab/webtintuc/6-tooltip/
Download: http://www.mediafire.com/file/gcrnhy.../6-tooltip.zip

Bước 7: Hiện hình quảng cáo với dữ liệu động lấy từ bảng QuangCao
http://khoa.nhatnghe.vn/lab/webtintuc/7-QuangCao/
Download: http://www.mediafire.com/file/1kp1ms...7-QuangCao.zip

Bước 8: Tạo chức năng Đăng nhập thành viên
http://khoa.nhatnghe.vn/lab/webtintuc/8-Login/
Download: http://www.mediafire.com/file/y55g85...5p/8-Login.zip

Bước 9: Tạo trang tin trong loại: Hiện tin thuộc loại tin khách hàng muốn xem
http://khoa.nhatnghe.vn/lab/webtintuc/9-TinTrongLoai/
Download: http://www.mediafire.com/file/wko8ev...nTrongLoai.zip

Bước 10: Hiện chi tiết tin, Tin cùng loại với tin đang xem.
http://khoa.nhatnghe.vn/lab/webtintuc/10-ChiTietTin/
Download: http://www.mediafire.com/file/53ommo...ChiTietTin.zip

Bước 11: Tạo layout cho trang quản trị. Hạn chế truy cập trái phép, chỉ có admin mới được phép vào trang này.
http://khoa.nhatnghe.vn/lab/webtintuc/11-LayoutAdmin/
Download: http://www.mediafire.com/file/246oh7...ayoutAdmin.zip

Bước 12: Tạo trang quản lý TheLoai: Cho khách hàng thêm, xóa, sửa TheLoai.
http://khoa.nhatnghe.vn/lab/webtintuc/12-QuanLyTheLoai/
Download: http://www.mediafire.com/file/g50c77...nLyTheLoai.zip

Bước 13: Tạo trang quản lý LoaiTin: Cho khách hàng thêm, xóa, sửa LoaiTin.
http://khoa.nhatnghe.vn/lab/webtintuc/13-QuanLyLoaiTin/
Download: http://www.mediafire.com/file/z5lsls...nLyLoaiTin.zip

Bước 14: Tạo trang quản lý Tin: Cho khách hàng thêm, xóa, sửa Tin. Chèn trình soạn thảo TinyMCE, thư viện quản lý hình, Date Picker, tạo ràng buộc cho menu TheLoai và menu LoaiTin
http://khoa.nhatnghe.vn/lab/webtintuc/14-QuanLyTin/
Download: http://www.mediafire.com/file/q3cngn...-QuanLyTin.zip

Hoàn tất

Lưu ý: Để làm bài lab này, bạn nên:

 • Sử dụng win XP, vista hoặc win 7

 • Cài Appserv2.5.9

 • Cài Dreamweaver CS3 và bộ Developer Toolbox


0 nhận xét:

Đăng nhận xét