Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Hướng dẫn học C# bằng video

Tổng hợp các video dạy học C# quay bởi hacker anhdiepmmk

Bài 1:Cài đặt C# 2008 (Install C # 2008)

Bài 2 : Viết HelloWorld với C# ( Written Hello World with C # )

Bài 3.1 : C# - Giải đề toán lớp 3 : 6 / 2 * (1 + 2) = 1 or 9 ????

Bài 3.2: Câu lệnh điều kiện IF And Else (Using IF And Else )

Bài 3.3 : Giải Phương Trình Bậc Hai Với C# (Quadratic solution with C #)

Bài 4:Viết Chương trình xác định kiểu dữ liệu(identify data type)

Bài 5: Vòng lặp for trong C# phần 1 (Using loop for with C# part 1)

Bài 6: Cách tính giai thừa n! trong C# (Solution n! in C#)

Bài 7: Chương trình đổi năm dương lịch (dạng sô) sang năm âm (dạng chữ)

Bài 8: Vòng lặp for trong C# phần 2 (Using loop for with C# part 2)

Bài 9: Vòng lặp for trong C# phần 3 (Using loop for part 3)

Bài 10: Vòng lặp for trong C# phần 4 (Using loop for with C# part 4)

Bài 11: Vòng lặp trong C# phần 5 (Using loop for with C# part 5 )

Bài 12: Vòng lặp trong C# phần 6 (Using loop for with C# part 6)

Bài 13.1 : C# Giải bài toán dân gian - Trăm Trâu Trăm Bó Cỏ Hướng Dẫn Qua Video

Bài 13.2 : C# Giải bài toán - Vừa Gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn

Bài 13.3 : C# Giải bài toán dân gian Cam - Quýt

Bài 13.4 :C# Giải bài toán dân gian Cau Điếc

Bài 14: Mảng 1 (một) chiều trong C# phần 1 (Array 1 (one) way in C # Part 1)

Bài 15: Mảng 1 (một) chiều trong C# phần 2 (Array 1 (one) way in C # Part 2)

Bài 16: Mảng 1 (một) chiều trong C# phần 3(Array 1 (one) way in C # Part 3)

Bài 17: Mảng 1 (một) chiều trong C# phần 4(Array 1 (one) way in C # Part 4)

Bài 18: Mảng 1 (một) chiều trong C# phần 5(Array 1 (one) way in C # Part 5)

Bài 19: Mảng 1 (một) chiều trong C# phần 6(Array 1 (one) way in C # Part 6)

Bài 20: Vẽ hình chữ nhật và hình tam giác trong C# (Draw rectangles and triangles in C #)

Bài 21: Mảng 1 (một) chiều trong C# phần 7(Array 1 (one) way in C # Part 7)

Bài 22: Mảng 1 (một) chiều trong C# phần 8(Array 1 (one) way in C # Part 8)

Bài 23: Mảng 1 (một) chiều trong C# phần 9(Array 1 (one) way in C # Part 9)

Bài 24: Tìm số nguyên tố bằng C# (Using the function in C #)

Bài 25: Viết ứng dụng chương trình quay sổ xố bằng C#

Bài 26: Viết Chương trình giả lập một chiếc máy tính (write Calculator with C# )

Bài 27: Tìm số lẻ số chẵn bằng Console application C#

Bài 28 : Mảng 2 (hai) chiều trong C# (Array 2 (two) dimensions in C #)

Bài 29: Sử lý chuỗi phần 1 (String processing part 1)

Bài 30 : Viết game chiếc nó kì diệu với console C# (create a simple game)

Bài 31 : Chứng minh chuỗi chính là 1 mảng by anhdieppmmk

Bài 32: Viết Chương Trình Chạy Chữ Trong C# Console (C # Run string)

Bài 33: Sử lý chuỗi phần 2 (String processing part 2)

Bài 34: Sử lý chuỗi phần 3 (String processing part 3)

Bài 35:Chương trình quản lý sinh viên dùng Class (Management students with C # using Class)

Bài 36: Viết Chương trình tắt máy bằng C# (Programs written off by C#)

Bài 37: Chương trình đồng hồ hẹn giờ với Console C#(Timer program with C # Console)

Bài 38: Sử dụng DateTime trong C#, Viết Chương trình Giả lập đồng hồ

Bài 39: Cách Viết C# Trên notepad (Write C # on notepad)

Bài 40: Học Console C# để làm gì - Chương trình đơn giản Tắt máy hẹn giờ

Bài 41 : Chương trình Quản lý sinh viên bằng Console C# - phần 2

Bài 42.1: Chương trình Quản lý sinh viên bằng Console C# - phần 3

Bài 42.2: Viết HelloWorld OOP C# Sử dụng thủ pháp lập trình hướng đối tượng

Bài 43 : Viết Hello Word với Windows form(Hello Word With Windows form)

Bài 44: C# Chương trình tắt máy bằng Windows Forms (Program off machine with Windows Forms)

Bài 45: Cài đặt C# 2010 - Bắt đầu học Windows form app

Bài 46: Làm quen với công cụ Visual C# 2010 Express (Get familiar with Visual C # 2010 )

Bài 47.1 : Cách sử dụng OpenFileDialogs trong C# ( OpenFileDialogs Usage in C # )

Bài 47.2 : Cách sử dụng Folder Browser Dialog trong C# ( Folder Browser Dialog Usage in C # )

Bài 48 : Ứng dụng C# mở hình ảnh đơn giản dùng Picturebox và OpenFileDialog

Bài 49 : Viết ứng dụng Windows form App GetAvatarYahoo Bằng Ngôn ngữ lập trình C#

Bài 50 : C# kết nối CSDL Mysql (kết nối dễ dàng)

Bài 51 : Kết nối C# tới MySQL thực hiện truy vấn SELECT cơ bản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét