Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Công cụ lập trình và chương trình biên dịch JAVA

1.Công cụ lập trình.

Download JAVA SE phiên bản mới nhất tương ứng với hệ điều hành đang sử dụng từ địa chỉ java.sun.com và cài đặt lên máy tính .

2.Công cụ soạn thảo mã nguồn Java.

Để viết mã nguồn java chúng ta có thể sử dụng trình soạn thảo NotePad hoặc một số môi trường phát triển hỗ trợ ngôn ngữ java như: Jbuilder của hãng Borland, Visual Café của hãng Symantec, JDeveloper của hãng Oracle, Visual J++ củaMicrosoft, Eclipce (chươ trình mã nguồn mở), EditPlus …

2.1. Sử dụng Console.

- Đễ sử dụng được Console, sau khi cài xong JAVA, chúng ta cần cập nhật đường dẫn PATH hệ thống chỉ đến thư mục chứa chương trình dịch của ngôn ngữ java, mặc định là "C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_03\bin".

Cách thực hiện: vào System Properties của window , qua Tab Advanced ,click vào Environment Variables, trong mục System Variables tìm đến dòng Path , click Edit và paste đường dẫn ở trên vào đây, như hình vẽ:

- Đề biên dịch và thực thi chương trình, vào Start/Rum gõ cmd và Enter :

Cú pháp:

- Trình biên dịch, 'javac'
javac [options] sourcecodename.java

- Trình thông dịch, 'java'
java [options] classname

- Trình dịch ngược, 'javap'
javap [options] classname

- Công cụ sinh tài liệu, 'javadoc'
javadoc [options] sourcecodename.java

Giả sử ta đã có file HelloWorld.java trong thư C:\java\

Nội dung HelloWorld.java:

class HelloWorld
{
public static void main(String[] args)
{
System.out.println("\nHello World");
}
}

Kết quả:
2.2.Sử dụng EditPlus .

Trong khuôn khổ bài viết và thực hành chúng ta dùng công cụ EditPlus v2.31 . Các bạn có thể download EditPlus v2.31 từ http://www.editplus.com/download.html.

- Cấu hình : Vào Menu Tool/Preferences. Trong phần Tools chọn đến User tools :

+ Menu text : đặt tên cho tool
+ Command : chọn C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_03\bin\javac.exe đối với compile và C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_03\bin\java.exe đối với run
+ Argument và Iniial Directory : Chọn như hình vẽ bên dưới:


Tool Item compile
Tool Item run
- Ví dụ dùng EditPlus tạo và thực thi chương trình có tên HelloWorld trên

Vào Menu File/New/ chọn kiểu là java, tạo nội dung như trên.

Để biên dịch nhấn "Ctrl+1" và thực thi "Ctrl+2"

Kết quả:

Chú ý: Nếu gặp thông báo lỗi “Bad Command of filename” hoặc “The name specified is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file” có nghĩa là Windows không tìm được trình biên dịch javac. Để sửa lỗi này chúng ta cần cập nhật lại đường dẫn PATH của hệ thống. Ngược lại nếu thành công bạn sẽ có thêm tập tin HelloWorld.class.

 

Trình biên dịch java + hướng dẫn cài đặt java
Đây là chương trình và hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Java:

Note:
Bạn download cả jdk-6u14-windows-i586_3.exe , jcpro450_setup.exe và jdk-6u10-docs.zip về máy, cài đặtJDK trước, sau đó mới cái jcpro450. Thế là xong quá trình cài đặt.
Giờ bạn xả nén file docs.zip vào thư mục Cài đặt Java (C:\Program files\Java).
Tiếp theo bạn làm theo hướng dẫn trong file Huong_dan.ppt nhé.

Link download:

jdk-6u14-windows-i586_3.exe

jcpro450_setup.exe

jdk-6u10-docs.zip

Huong_dan.ppt
Link download:

jdk-6u14-windows-i586_3.exe

jcpro450_setup.exe

jdk-6u10-docs.zip

Huong_dan.ppt

0 nhận xét:

Đăng nhận xét